Lietuvos respublikos ir sovietinės socialistinės respublikos sąjungos santykiai 1990-1991 metais

 5
Microsoft Word 80 KB
9 puslapiai

LIETUVOS RESPUBLIKOS IR SOVIETINĖS SOCIALISTINĖS RESPUBLIKOS SĄJUNGOS SANTYKIAI 1990-1991 METAIS


Turinys
ĮŽANGA 2
1. KORUPCIJOS SAMPRATA 3
2. KORUPCIJOS FENOMENAS PASAULYJE 5
3. KYŠININKAVIMAS LIETUVOJE 7
3.1 Kyšininkavimas medikų tarpe 8
3.2 Valdžios struktūrų papirkinėjimai 9
3.3 Kyšininkavimo atvejai teisėsaugos organuose 10
4. KOVA SU KORUPCIJA 11
5. IŠVADOS 13
LITERATŪRA 14

Įžanga
1990-1991 metai buvo ilgas lietuvių tautos kovos už laisvę rezultatas. Beveik per penkiasdešimt okupacijos metų buvo keli mėginimai, pasinaudojant bent kiek palankesne tarptautine padėtimi, atkurti Lietuvos Respublikos nerpriklausomybę. Lietuvos atstovams važiuoti į Maskvą 1990-1991 metais teko net septynis kartus, stengiantis išsivaduoti iš SSRS priespaudos. Tuo laikotarpiu sudėtingomis tapo ir įvairios “smulkmenos”, kurių teorija net “nepastebi”. Būtent pirmuosius žingsnius dėl Lietuvos nepriklausomybės pradėta žengti nuo tokių smulkmenų.Pvz., …
 Sovietų Sąjungos pusė vengė vartoti net tam tikrą terminiją – buvo įkyriai peršama samprata “susitikimo komunikatas”, tačiau jokiu būdu ne “derybų”;
 Vengta vartoti pavadinimą “Lietuva” ir siekta mūsų valstybę įvardyti kaip “Lietuvos TSR”;
 Bandyta atsisakyti žodžio “storony”, kuris lietuviškai reiškia žodį “šalis”,o rusiškai dar gali būti verčiamas kaip “strany”.
Taigi net ir, regis, formaliuose dalykuose dviprasmybių negalėjo būti.Tai buvo sunkus kelias į dvišales tarpvalstybines derybas, kur derasi du lygūs subjektai. Tiesa, šiame procese laukta tam tikros Vakarų reakcijos. Tačiau Vakarų valstybių ryžtingumo laipsnis palaikant Lietuvą buvo ne toks, kokio tikėtasi. Ne veltui profesorius V.Landsbergis mini ''Europos susipainiojimą pragmatizme ir stoką nepriklausomybės pripažinti Baltijos šalių nepriklausomybę''.
Vertinant šio nelengvo ėjimo į nepriklausomybę rezultatus, šiandien matome, kad pusantrų metų trukusi politinė teisinė kova pasibaigė Lietuvos taikingų pastangų sėkme.

1990 metų kronika

Kova dėl nepriklausomybės prasidėjo jau 1988 metais susikūrus Sąjūdžio iniciatyviniai grupei, kuri savo veikla pradėjo tautinį lietuvių atgimimą. Sąjūdis iš karto iškėlė lietuvių tautos teisių atkūrimo reikalavimus, kur iš pat pradžių reikalavo demokratijos, Lietuvos ekonominio savarankiškumo, o vėliau ir Lietuvos suvereniteto (autonomijos, dalinės nepriklausomybės) SSRS sudėtyje bei visiškos Lietuvos nepriklausomybės. Sąjūdis prieš komunistų partiją kovojo vien tik konstituciniais metodais, remdamiesi logika, veikiančiais įstatymais,...