Lietuvos integracija į es

Referatas
 5
Microsoft Word 66 KB
7 puslapiai

Lietuvos integracija i europos sajunga referatas. Lietuvos integracija i europos sajunga referatas. Lietuvos integracija i es kursinis. Lietuvos integracija i es kursinis.

Turinys:

1. Trumpai apie Europos Sąjungą3psl.
1.1. Kas yra Europos Sąjunga?
1.2. ES šiandien
1.3. Kiti ES tikslai
1.4. Istorijos pradžia
1.5. Valstybės narės ir kandidatės
1.6. Institucijos
2. Lietuvos stojimo į Europos Sąjungą reikšmė5psl.
2.1. Ekonominės pasekmės
2.2. Fiskalinė nauda
2.3. Socialinės pasekmės
2.4. Politinės pasekmės
5.5. Pasekmės saugumui
3. Lietuvos ir ES santykiai9psl.
4. Lietuvos pasirengimo narystei Europos Sąjungoje kryptys11psl.

Trumpai apie Europos Sąjungą

Kas yra Europos Sąjunga?

Europos Sąjunga - tai Europos valstybių asociacija, siekianti platesnės ir gilesnės ekonominės bei politinės joje dalyvaujančių šalių integracijos.

ES šiandien

Šiandien Europos Sąjunga yra didžiausia pasaulyje tarptautinė organizacija, apimanti 3.9 mln. kv. kilometrų, vienijanti 25 valstybes ir 455 milijonus gyventojų. Tai valstybių asociacija, siekianti glaudesnės ekonominės ir politinės integracijos vardan savo piliečių gerbūvio užtikrinimo, taikos ir stabilumo Europoje. Europos Sąjunga - tai didžiausias pasaulyje prekybos blokas. Europos Sąjunga: siekia Vieningos Rinkos sukūrimo, kurios viduje panaikinti visi apribojimai laisvam prekių, asmenų, paslaugų ir kapitalo judėjimui; vykdo bendrą prekybos politiką, numatančią prekybą su trečiosiomis šalimis; vykdo bendrą politiką tokiose srityse, kaip: žemės ūkis, transportas, energetika, aplinkos apsauga ir kita; kuria ekonominę ir pinigų sąjungą, numatančią vieną visai Europos Sąjungai piniginį vienetą eurą.
Pagrindinis Europos Sąjungos tikslas yra sukurti kuo „glaudesnę Europos tautų sąjungą, kurioje sprendimai yra priimami kuo arčiau piliečio“ (Europos Sąjungos sutartis).

Kiti ES tikslai:

skatinti subalansuotą ekonominę ir socialinę pažangą, sukuriant teritoriją be vidinių sienų, stiprinant socialinę ir ekonominę sanglaudą, įsteigiant ekonominę ir valiutų sąjungą su vieninga valiuta;
ginti jos interesus tarptautinėje arenoje, ypač įgyvendinant bendrą užsienio ir saugumo politiką, įskaitant bendros gynybos politikos plėtojimą, vedantį į bendrą gynybą;
stiprinti jos valstybių narių piliečių teisių ir interesų apsaugą, įvedant ES pilietybę;
plėtoti glaudų bendradarbiavimą teisėsaugos ir vidaus reikalų srityse;
pilnai laikytis acquis communautaire (ES teisės sistema) ir jos papildymų.

Istorijos pradžia

ES istorijos pradžia sietina su trimis Europos Bendrijomis: 1951 m. Paryžiuje įsteigta Europos anglių ir plieno bendrija, 1957 m. Romoje įsteigtos Europos atominės energetikos bendrija ir Europos...