Lietuvoje veikiančių įmonių steigimas valstybės ir savivaldybės įm steigimo ypatumai

Teisės referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 68 KB
7 puslapiai

Valstybines imones yra juridiniai asmenys kursinis. Kas yra valstybine i ir savivaldybes imone kursinis. Valstybines imones yra juridiniai asmenys kursinis. Kas yra valstybine i ir savivaldybes imone kursinis.

I .Įmonė


Įmonė – tai savo firmos vardą turintis ūkinis vienetas, įsteigtas įstatymų nustatyta tvarka tam tikrai komercinei - ūkinei veiklai. Įmonę sudaro medžiaginių – daiktinių, finansinių ir nematerialių aktyvų, jos teisių ir pareigų kompleksas.

Įmonių rūšys ir jų junginiai

Lietuvos Respublikoje gali veikti šios įmonės:
1) individualiosios (personalinės) įmonės
2) tikrosios ūkinės bendrijos
3) komanditinės (pasitikėjimo) ūkinės bendrijos
4) akcinės bendrovės, uždarosios akcinės bendrovės ir investicinės bendrovės
5) valstybės įmonės
6) savivaldybės įmonės
7) žemės ūkio bendrovės
8) kooperatinės bendrovės (kooperatyvai)
Įmonės , jei tai neprieštarauja Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymui, gali jungtis į
koncernus, konsorciumus, asociacijas ir kitus junginius.

Svarbi yra įmonės teisinė padėtis, kitaip sakant jos juridinis statusas. Žinant įmonės teisinį
statusą, galima numanyti, kas turi teisę priimti galutinį sprendimą ir pasirašyti įmonės steigimo bei kitas sutartis, kas ir kokiu laipsniu atsako už sutartinių įsipareigojimų vykdymą ir kas atlygins nuostolius ištikus nesėkmei. Nuo įmonės teisinio statuso dažniausiai priklauso įmonės apmokestinimas, pelno ir nuostolio paskirstymas, įmonės likvidavimo tvarka bankroto atveju ir t.t.
Įmonės veikia savarankiškai. Valstybės organai neturi teisės tvarkyti įmonių reikalų ar administraciniais metodais reguliuoti jų veiklą, išskyrus Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių bei Akcinių bendrovių įstatymų numatytus atvejus, kai šie organai yra valstybės įmonių steigėjai ar specialios paskirties akcinių ar uždarųjų akcinių bendrovių akcininkai.
Įmonė, kaip teisės subjektas (įmonininkas), gali turėti juridinio asmens teises arba veikti kaip fizinis asmuo.

II. Juridinio asmens teisę turinčios įmonės

Juridinis asmuo – tai yra fiktyvus (fizine prasme) asmuo, kuriam suteiktos realaus (fizinio) asmens teisės ir įgaliojimai teisiniams veiksmams atlikti; veikia neribotą laiką, nesvarbu, kiek laiko gyvuoja jam atstovaujantys realūs fiziniai asmenys; jo valia nepriklauso nuo atskirų jį sudarančių fizinių ar juridinių asmenų valios ir gali su ja nesutapti; jo turtas atskirtas nuo jį sudarančių realių asmenų turto; pats atsako už savo prievoles ir įsipareigojimus ir visada tik savo turtu; kaip ir fizinis asmuo, turi teisę sudaryti sandorius savo vardu; kaip ir fizinis asmuo, gali būti ieškovas ir atsakovas teisme savo vardu.
Juridiniai asmenys skirstomi į viešuosius ir privačiuosius :
1) Viešieji juridiniai asmenys yra valstybės...