Lietuva rusijos imperijoje 1795-1918 m

Konspektas
 5
Microsoft Word 54 KB
5 puslapiai

Slaptieji sukilimai 1817-1823. Slaptieji sukilimai 1817-1823.

Lietuva Rusijos imperijoje
Datos:
1803 m. Lietuvos vyriausioji mokykla buvo pertvarkyta į Vilniaus imperatoriškąjį universitetą;
1807 m. Tilžės taika. Baudžiavos panaikinimas Napoleono įkurtoje Varšuvos kunigaikštystėje;
1812 m. Prancūzų imperatorius Napoleonas įžengė į Lietuvą (žygis į Rusiją), Lietuvių bajorijos viltis atkurti LDK; Lietuvoje savo veiklą atnaujino masonų ložės;
1815 m. Vienos kongreso sprendimu sukurta Lenkijos Karalystė, į kurią įėjo ir Lietuvos dalis;
1817-1823 m. Slaptų draugijų veikla;
1830-1831 m. Sukilimas prieš caro valdžią Lenkijoje ir Lietuvoje;
1832 m. Vilniaus universiteto uždarymas;
1840 m. LDK statuto veikimo panaikinimas;
1861 m. Baudžiavos panaikinimas Rusijos imperijoje (taip pat Lietuvoje iki Nemuno) Aleksandro II manifestas;
1863-1864 m. Sukilimas prieš caro valdžią Lenkijoje ir Lietuvoje;
1864 m. Uždraustas lietuviškas raštas lotyniškais rašmenimis;
1865 m. Vyskupas M. Valančius pradėjo organizuoti pasipriešinimą rusinimo politikai. Jis skatino kunigus raginti valstiečius, liaudį nesileisti pritraukiamiems į stačiatikybę, boikotuoti kirilica parašytas knygas, steigti slaptas lietuviškas mokyklas;
1883-1886 m. Ragainėje išleistas pirmasis slaptas lietuviškas laikraštis „Aušra“;
1889-1905 m. Rytprūsiuose spausdinamas žurnalas „Varpas“;
1896 m. Įkurta pirmoji partija Lietuvoje – Lietuvos socialdemokratų partija, į savo programą įtraukusi nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimo idėją;
1902 m. Įkurta Lietuvių demokratų partija, taip pat stojusi už Lietuvos nepriklausomybę;
1904 05 07 Panaikintas Lietuviškos spaudos draudimas;
1905 12 04-05 Didysis Vilniaus Seimas.

Sąvokos:
Aušrininkai – pirmojo lietuviško laikraščio (1883-1886 m.) „Aušra“ redaktoriai: Jonas Basanavičius, Jonas Šliūpas, Juozas Andziulaitis-Kalnėnas, Jurgis Mikšas, Martynas Jankus;
Autonomija – Valstybės dalies ar tam tikros gyventojų grupės (tautinės, religinės) teisė turėti savivaldą, savarankiškai spręsti savo vidaus reikalus paisant įstatymų;
Blaivininkai – žmonės, prilkausantys Valančiaus įkvėptam blaivininkų sąjūdžiui (1858-1864 m.);
Daraktoriai – nuo XIX a. iki 1863 m. parapinių mokyklų, o nuo 1863 m. uždraudus parapines, slaptųjų mokyklų mokytojai;
Filaretai – Vilniaus universiteto studentų organizacija. Veikė 1820–23 metais. Įsteigė filomatas Tomas Zanas;
Filomatai – nelegali anticarinė Vilniaus universiteto studentų draugija, veikusi 1817-1823 m.;
Graždanka – kirilicos forma;
Knygnešiai – Lietuviškų spaudinių gabentojai per Vokietijos–Rusijos sieną į Lietuvą arba platintojai Lietuvoje...