Laikraštis varpas ir jo politinės idėjos

Istorijos referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 81 KB
9 puslapiai

Laikrasciai referatas. Lietuviški laikraščiai aušra varpas. Laikrasciai referatas. Lietuviški laikraščiai aušra varpas.

TURINYS:

1. ĮVADAS3psl;
2. LIETUVIŲ TAUTINIS ATGIMIMAS…………………………………………….4psl;
3. PIRMIEJI LAIKRAŠČIAI LIETUVOJE…………………………………………5psl;
4. LAIKRAŠTIS ATEINA Į LIETUVĄ………………………………………………5psl;
5. AUŠRAI PASIRODŽIUS…………………………………………………………6psl;
6. LAIKRAŠTIS “VARPAS”………………………………………………………….7psl;
7. VARPO IR AUŠROS SKIRTUMAI8psl;
8. VARPININKAI9psl;
9. VARPO PROGRAMA IR SIEKIAI………………………………………………10psl;
10. IŠVADA………………………………………………………………….………….12psl;
11. NAUDOTA LITERATŪRA13psl;
12. IŠNAŠOS14psl.ĮVADAS
XIX a. pabaigoje XX a. pradžioje vyko spartus tautinės sąmonės brendimas ir moderniosios tautos formavimasis. Plačiai plito nelegalios spaudos leidiniai: laikraštis "Varpas", lietuviškos knygos, maldaknygės, spausdintos Tilžėje ir platintos knygnešių.
Varpas" - vienas iš spaudos draudimo metais ilgiausiai (1889-1905m.) ėjęs literatūros, politikos ir mokslo mėnesinis laikraštis.Savo darbe aš bandysiu kiek plačiau pakalbėti apie lietuvių tautinį bei kultūrinį atgimimą, apžvelgti XIX a. problematiką, apie pirmuosius laikraščius Lietuvoje,
laikraštį Varpą ir jo siekius.
"Aušrai" sustojus, buvo jaučiamas lietuviško laikraščio trūkumas. Varšuvos lietuvių draugijoje "Lietuva" buvo svarstoma, ar "Aušrą" atgaivinti, ar leisti naują laikraštį. Naujo laikraščio iniciatoriai buvo draugijos nariai V.Kudirka, J.Gaidamavičius, J.Adomaitis-Šernas ir kiti. Kurį laiką J.Gaidamavičius buvo laikraščio redaktoriumi, pirmajam "Varpo" numeriui parašė įžanginį straipsnį "Naujas laikraštis"
. "Varpe" iš viso bendradarbiavo apie 150 pasaulietiškų inteligentų. "Varpas" buvo tarytum, "Aušros" aukštesnės pakopos tęsinys. "Aušros" pradėtieji kelti principai - tautos savarankiškumo, demokratizmo, piliečių laisvių - dar nebuvo joje įgavę aiškių, visiems suprantamų formų. "Varpas" tuos principus išplėtė, išryškino ir svarbiausia, atrėmė į konkrečius, gyvenimiškus pagrindus, susiedamas tautinės kultūros klausimus su ekonominiais reikalais. "Varpas" stojo į griežtą opoziciją rusų politikai Lietuvoje, drąsiai kėlė valdžios daromas lietuviams skriaudas, smerkė priespaudos ir rusinimo politiką.

LIETUVIŲ TAUTINIS ATGIMIMAS

Pirmiausia reikėtu apžvelgti XIX a. Lietuvos veidą, nes tik išsiaiškinus priežastis, mes galime kalbėti ir apie V.Kudirkos kūdikį Varpą. Taigi, “XIX a. pradžioje...