Kūb veiklos sutartis dokumentas

Referatas
 5
Microsoft Word 72 KB
8 puslapiai

ĮREGISTRUOTA
Vilniaus m. savivaldybės
rejestro tarnyboje
200 m. mėn. d.
Rejestro Nr.
Kodas

KOMANDITINĖS ŪKINĖS BENDRIJOS

BENDROSIOS JUNGTINĖS VEIKLOS

SUTARTIS

Vilnius 200 m. mėn. d.

1. BENDROJI DALIS

1.1. Mes, M, A, T (tikrieji nariai) ir P (komanditorius) susitarėme įsteigti komanditinę ūkinę bendriją (toliau – Bendrija) komercinei-ūkinei ir kitokiai įstatymų neprieštaraujančiai veiklai, kooperuodami savo turtą, darbą ir žinias.
1.2. Bendriją pavadiname: ”Gama” - komanditinė ūkinė bendrija.
1.3. Bendrijos adresas: Kalvarijų g. 120, Vilnius, Lietuvos Respublika.
1.4. Mes, Tikrieji nariai ir Narys komanditorius pavedame A.Antanaitį tvarkyti Bendrijos steigimo reikalus. Steigimo išlaidas pagal pateiktus, juridinę galią turinčius dokumentus padengs visi nariai lygiomis dalimis.
1.5. Nustatome, kad Bendrijos turtas atskirtas nuo komanditoriaus turto, o nuo tikrojo nario turto neatskirtas. Pagal Bendrijos prievoles jos tikrasis narys atsako solidariai visu savo turtu, o nariai komanditoriai – tik tuo savo turtu, kurį perdavė arba turėjo perduoti Bendrijai, bet jo neperdavė sutartyje numatytais terminais. Bendrija neatsako už savo narių prievoles, nesusijusias su Bendrijos veikla.
1.6. Bendrija yra juridinis asmuo.
Bendrijos ūkiniai metai yra kalendoriniai metai. Pirmieji ūkiniai metai prasideda nuo Bendrijos įregistravimo dienos ir baigiasi 2004m. gruodžio 31dieną.
Bendrijos veiklos laikas – neribotas.
1.7. Bendrijos veiklos pobūdis:
36.63 Skėčių nuo lietaus ir saulės gamyba.
51.0 Didmeninė ir komisinė prekyba.
52.41 Mažmeninė prekyba.
70.20 Nekilnojamo turto valdymas už mokestį ar pagal sutartį.
70.2 Nekilnojamojo turto priklausančio nuosavybės teise išnuomojimas.

Licencijuojamą veiklą Bendrija gali vykdyti tik nustatyta tvarka įsigijusi atitinkamą licenciją (leidimą).

2. BENDRIJOS TEISĖS IR PAREIGOS


2.1. Bendrija turi teisę:
1) užsiimti savo Bendrijos vardu šios sutarties 1.7 punkte numatyta komercine-ūkine veikla Lietuvos Respublikoje bei už jos ribų;
2) turėti sąskaitas Lietuvos Respublikoje ir kitose valstybėse įregistruotose bankų įstaigose, taip pat savo antspaudą;
3) turėti savo padalinius, filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir už jos ribų;
4) pirkti ar kitokiais būdais įgyti turtą, taip pat jį parduoti, išnuomoti, įkeisti ar kitaip disponuoti;
5) bendrosios jungtinės veiklos sutartyje numatytais atvejais sudaryti sutartis, prisiimti įsipareigojimus, skolinti (tik nuosavo kapitalo lėšas) ir skolintis lėšų už palūkanas, nustatomas sutartimi;
6) nustatyti savo...