Kristijonas donelaitis1

Lietuvių referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 55 KB
5 puslapiai

Donelaitis gyveno 18 a. Jis gimė 1714 m. sausio 1 d. Lazdynėlių kaime netoli Gumbinės (dabar Čistyje Prudy). Tėvai buvo lietuviai valstiečiai. Jo gimtasis kraštas tada priklausė Prūsijos Karalystei, kurią valdė vokiečiai. Tačiau toje valstybėje buvo didelis pakraštys prie Nemuno žemupio, gyvenamas lietuvių tautybės žmonių. Jis vadinosi Mažoji Lietuva. Dabar tą kraštą valdo Rusija, jis vadinamas Kaliningrado sritimi. Lietuviai nuo seniausių laikų vadina Karaliaučiumi.
Būsimas poetas augo didelėje šeimoje. Gyveno nelengvai, ypač po tėvo mirties, kai Kristijonui buvo tik šešeri. 1720 m. mirė Kristijono tėvas, o našlė motina liko vargti su septyniais mažamečiais vaikais. Tačiau šeima išsilaikė dėl giminei būdingo energingumo ir sumanumo. Apie Donelaičio brolius ir seseris išliko nedaug žinių. Tolimi poeto giminės dabar gyvena Vokietijoje, lietuvių kalbos nemoka. Jie labai gerbia savo protėvį, Lietuvą, studijuoja giminės praeitį.
Nėra žinoma, kur Kristijonas pradėjo pradžios mokslus. Vidurinį išsilavinimą gavo Karaliaučiuje Kneiphoto mokykloje (kolegijoje), į kurią įstojo apie 1731 m. 1736 m. įstojo į liuteronišką Karaliaučiaus universitetą. Studijavo teologiją, pats buvo liuteronas. Universitetą baigė 1740 m. jame mokėsi lotynų, senovės graikų, senovės žydų (hebrajų), prancūzų kalbų. Per paskaitas ir pratybas gilinosi į antikinę literatūrą. Skaitė ir vokiečių rašytojus, savo amžininkus. Lankė universitete veikiantį lietuvių kalbos seminarą, susipažino su lietuviškais raštais, pvz., pirmą kartą išleista lietuviška biblija (1735). Be abejo, ne sykį vartė pirmąją lietuvišką knygą-Martyno Mažvydo 1547 m. Karaliaučiuje išleistą “Katekizmusą”, Jono Bretkūno pirmąją spausdintą lietuvišką “Postilę” (1591)-pamokslų rinkinį, Pilypo Ruigio vokiškai parašytą “Lietuvių kalbos tyrinėjimą”, jo “Lietuvių-vokiečių ir vokiečių-lietuvių kalbų žodyną” ir kitus lietuviškus leidinius ir rankraščius.
Universitete Donelaitis studijavo nustatytą laiką-ketverius metus. Gyveno kaip našlaitis bendrabutyje, gaudamas nemokamą išlaikymą. Karaliaučiuje veikė lietuviška bažnyčia, kur Donelaitis galėjo pasiklausyti lietuviškų pamokslų. Studijavo negailėdamas jėgų. Pasižymėjo gabumais muzikai: vėliau, jau dirbdamas Tolminkiemio klebonu, pasidarė neseniai fortepijoną, komponavo vokalinius kūrinius, kurie, deja, neišliko.
18 a. pirmoje pusėje Mažojoje Lietuvoje kilo germanizacijos grėsmė. Mat 1709-1711 m. kraštą nusiaubė maro epidemija. Ištuštėjo daug kaimų ir sodybų. Lietuvių gyvenamoje provincijoje mirė apie 160000 žmonių, daugiau kaip pusė. Vokiečių valdžia pradėjo...