Kredito unijų plėtra Lietuvoje ir vystymosi kryptys Lietuvai tapus europos sąjungos nare

 5
Microsoft Word 223 KB
31 puslapiai

Kredito unijos teikiamų paslaugų analizė.. Kredito unijos teikiamų paslaugų analizė..

SANTRAUKA

Kredito unijų plėtra Lietuvoje ir vystymosi kryptis Lietuvai tapus Europos Sąjungos nare
Bakalauro darbas
Mokslinis vadovas:
KTU, Finansų katedra.- Kaunas, 2005- 51 p.

XX a. 9-10 dešimtmetyje finansų sektoriuje atsiradę pokyčiai susiję su globalizacijos, konsolidacijos, technologinių naujovių procesais tiesiogiai įtakoja ir bankininkystės rinką. Lietuvos bankininkystės rinkoje paskutiniuosius penkis metus yra pastebimos tendencijos, kad bankai siaurina aptarnavimo tinklą palikdamos mažesniuose miesteliuose gyvenančius žmones be finansinių paslaugų.
Šiuo metu šalia komercinių bankų Lietuvos bankiniame sektoriuje veikia smulkios kooperatinės institucijos- kredito unijos. Jos orientuojasi į tam tikrą konkretų rinkos segmentą- paprastai į vidutines arba žemesnes nei vidutines pajamas turinčius žmones, smulkų ir vidutinį verslą.
Bakalauro darbo siekiama įvardinti prielaidas, kurios sudarė sąlygas tokiai sparčiai kredito unijų plėtrai Lietuvoje, bei apibrėžti kredito unijų vystymosi kryptis Lietuvai tapus Europos Sąjungos nare.
Pirmoje darbo dalyje aprašoma kredito unijų idėja pasaulyje, aptariami kredito unijų, kaip finansinių paslaugų tiekėjų išskirtiniai bruožai, analizuojama Lietuvos centrinės kredito unijos įtaka kredito unijų judėjimui Lietuvoje.
Antroje darbo dalyje remiantis kredito unijų veiklos rodikliais, bendra bankininkystės sektoriaus struktūra įvardinami veiksniai turėję įtaką kredito unijų plėtrai Lietuvoje. Apibendrinamos Lietuvos kredito unijų veiklos kryptys Lietuvai tapus Europos Sąjungos nare.
Trečioje bakalauro darbo dalyje lyginamos kredito unijų ir banko teikiamos paslaugos, pajamų struktūros, grynosios palūkanų maržos. Paslaugų palyginimo analize siekiama parodyti, kad kredito unijų teikiamos paslaugos yra vienas iš kredito unijos plėtros veiksnių, įvardinami argumentai, kodėl kredito unijos laikosi būtent tokios paslaugų teikimo strategijos. Teikiami pasiūlymai kredito unijų pajamų struktūros tobulinimui, pelningumo didinimui.
Darbo pabaigoje pateikiamos išvados, įvertinančios kredito unijų plėtrą Lietuvoje, apibendrinančios kredito unijų vystymosi kryptis Lietuvai tapus Europos Sąjungos nare.

SUMMARY

TURINYS

ĮVADAS………………………………………………………………………………………………6
1. SITUACIJOS ANALIZĖ………………….……………………………………8
1.1. Kredito unijų veikla Lietuvoje8
1.1.1.Kredito unijų idėja pasaulyje……………………………………………………….…….8
1.1.2. Kredito unijų judėjimas...