Kredito unijų paskolų išdavimo ypatumai

Referatas
 5
Microsoft Word 60 KB
6 puslapiai

TURINYS

Įvadas 3
Kredito unijų skiriamieji bruožai 4
Kredito unijų paskolų išdavimo ypatumai 6
Literatūra ir šaltiniai 12

ĮVADAS

Kredito unija - tai grupė žmonių, kuriuos vienija kažkoks tai požymis (gyvenamoji vieta, profesija, mokymosi įstaiga, darbovietė ir pan.), bendrai taupantys ir iš sutaupytų lėšų išduodantys paskolas tik savo kredito unijos nariams.
Anksčiau kredito unijos paprastai buvo vadinamos žmonių arba bendruomenininiais bankais, smulkaus kredito draugijomis. Kredito unijos vadovaujasi Kredito unijų įstatymu, licenciją veiklai suteikia ir jas prižiūri Lietuvos bankas.
Pagrindiniai kredito unijos principai:
 Kredito unijos nariais gali būti žmonės, atitinkantys bendrą susibūrimo į kredito uniją kriterijų:
o darbas toje pačioje įstaigoje;
o gyvenimas toje pačioje vietovėje;
o profesinis bendrumas;
o priklausymas tam pačiam formaliam asmenų junginiui.
 Yra dviejų tipų narystė: tikroji ir asocijuota*;
 Nariais gali tapti ir kai kurie juridiniai asmenys;
 Narystė kredito unijoje yra atvira ir savanoriška;
 Kredito unija yra valdoma kooperatiniu demokratiniu principu: 1 narys - 1 balsas;
 Kredito unija įsteigiama ir valdoma ne aklo pelno siekimui, kredito unija yra skirta tenkinti savo narių finansiniu poreikius. Susidaręs "likutis" yra paskirstomas nariams pagal kooperatyvo principus.
 Kredito unija priima indėlius, išduoda paskolas ir teikia kitas paslaugas tik savo nariams pačiomis palankiausiomis sąlygomis.
Kredito unijų tikslas yra suteikti nariams reikalingas finansines paslaugas palankesnėmis, nei bankuose sąlygomis, vystyti ir remti verslus bendruomenėse, skatinti žmones taupyti, išmintingai skolintis ir padėti žmonėms susikurti gerbūvį.
Šiuo metu Lietuvoje veikia 61 kredito unija.

KREDITO UNIJŲ SKIRIAMIEJI BRUOŽAI

Nariai į unijas vienijasi pagal tam tikrą bendrą kriterijų: darbas toje pačioje įmonėje, įstaigoje, profesinis bendrumas, priklausymas kokiam nors formaliam asmenų junginiui, gyvenimas toje pačioje gyvenamojoje vietovėje.
Kredito uniją gali steigti fiziniai ar fiziniai ir juridiniai asmenys. Steigėjais gali būti ne mažiau kaip 5 Lietuvos Respublikos fiziniai asmenys. Kartu su fiziniais asmenimis kredito uniją 50 steigiančių juridinių asmenų skaičius turi būti mažesnis už steigėjais esančių fizinių asmenų skaičių.
Mažiausias kredito unijos narių skaičius yra 50, įskaitant steigėjus. Minimali kredito unijos nario fizinio asmens piniginė įmoka, vadinama pajumi, yra 100 Lt, juridinio asmens – 1000 Lt. Kredito unijos savo įstatuose gali numatyti ir didesnį minimalų pajaus...