Kontraktų vykdymas šalių teisės ir pareigos

 5
Microsoft Word 142 KB
19 puslapiai

TURINYS
Įvadas……………………………………………………………………………….3
1. Kontraktų sąvoka…………………………………………………………………4
2. Sutarčių vykdymas………………………………………………………….…….5
3. Sutarčių vykdymo terminas5
4. Šalių teisės ir pareigos…………………………………………………………….6
5. Kontraktų rūšys……………………………………………………….…….12
Išvados……………………………………………………………………………….16
6. Literatūros sąrašas………………………………………………………………17
Priedai18

ĮVADAS
Kontraktas yra pagrindinis dokumentas, kuris reguliuoja ūkinius ekonominius santykius, ir nuo to kaip jis sudarytas priklauso požiūris į partnerį, jo prestižą [V. Bagdonas. Verslo kontraktų sudarymas, įvertinimas ir kreditavimas. V., 2000 m., 5 psl.].
Rašto darbo problema – kontraktų vykdymo procesas, šalių teisės ir pareigos teisiniu aspektu.
Šiandieniniame gyvenime labai aktualu žmonėms susipažinti su kontraktais (konkrečiai jų vykdymo procesu, šalių teisėmis ir pareigomis ) iš teisinės pusės. Plačiau panagrinėjus mus dominantį kontraktų procesą, mes galime paprastiems LR piliečiams atskleisti galbūt tai, ko jie dar iki šiol nežinojo arba į tai nebuvo įsigilinę. Lietuvos piliečiai dabar naudojasi įvairiomis nuomos, laidavimo, mainų, paskolos, pavedimo, turto įkeitimo ir kitomis sutartimis, tadėl jiems labai aktualu atidžiai išsinagrinėti tų sutarčių vykdymą, bei įsidėmėti abiejų šalių, kurios atstovauja kontrakte, teises ir pareigas. Be nuoseklaus sutarčių vykdymo galima labai skaudžiai nukentėti ( pažeidžiamos šalių teisės: šalis neinfornuojama apie konkrečių kontraktų vykdymo etapo sąlygų pakeitimus, nesilaikant sutarčių sąlygų, patiriami nuostoliai ).
Darbo tikslas : atskleisti kontraktų vykdymo procesą, šalių teises ir pareigas.
Darbo uždaviniai:
1. suprasti kontraktų vykdymo reikšmę;
2. išanalizuoti, kokias teises ir pareigas turi šalys;
3. paaiškinti, sutarčių vykdymo procesą ir jo įtaką šalims.

Rašto darbo tikslams atskleisti naudotasi Vilniaus Gedimino Technikos Universiteto ekonomikos katedros docento Vilhelmo Bagdono knyga „Verslo kontraktų sudarymas, įvertinimas ir kreditavimas“, Lietuvos Respublikos Pagrindiniais įstatymais, Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso šeštosios knygos „Prievolių teisė“ komentaru, V.Sūdžiaus „Sutartys: principai ir praktika“ bei „Pavyzdinėmis tipinėmis sutartimis“.