Kokybės vadybos sistema - auditai

Vadybos referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 100 KB
12 puslapiai

Įvadas
Tarptautinė standartizacijos organizacija( ISO – the Internacional Organizazation for Standardization) yra pasaulinė nacionalinių standartizacijos įstaigų (toliau – ISO narės) federacija. Paprastai tarptautinių standartų rengimo darbus atlieka ISO technikos komitetai. Kiekviena narė besidominti dalyku, kuriam yra sukurtas technikos komitetas,turi teisę turėti atstovų tame komitete. Tarptautinės organizacijos, ir vyriausybinės, ir nevyriausybinės, palaikančios ryšius su ISO, tai pat dalyvauja tame darbe. ISO artimai bendradarbiauja su Tarptautine elektrotechnikos komisija (IEC – the International Electrotechnical Commission) visais klausimais susijusiais su elektrotechnikos standartizacija.
Technikos komitetų priimti tarptautinių standartų projektai išsiuntinėjami narėms patvirtinti balsuojant. Kad būtų galima išleisti tarptautinį standartą, Jį turi patvirtinti ne mažiau kaip 75% narių, balsuojant už tą dokumentą.
Tarptautinį standartą ISO 10011 – 1 parengė ISOI 176 – asis technikos komitetas "Kokybės vadyba ir kokybės užtikrinimas".
ISO 10011 susideda iš dalių, turinčių bendrą pavadinimą "Kokybės sistemų auditas. Rekomendacijos".
- 1 – oji dalis." Auditas",
- 2 – oji dalis. "Kokybės sistemų auditorių kvalifikacijai keliami reikalavimai",
- 3 – oji dalis. "Audito programų vadyba".


1. Standartas ISO 10011
Šios rūšies standartai sudaro naują, sparčiai augančią ISO standartų seriją - ISO 10000. Pirmuoju šios serijos eilėje tapo tarptautinis standartas ISO 10011 Kokybės sistemų auditas. Rekomendacijos. Jis susideda iš trijų dalių: 1 – oji - auditas, 2 – oji kokybės sistemų auditorių kvalifikacijai keliami reikalavimai ir 3 – oji – audito programų vadyba.
Šio standarto įžangoje pažymima, kad ISO 9000 serijoje pabrėžtas kokybės audito, kaip svarbios kokybės priemonės, reikšmingumas. Auditai atliekami, norint nustatyti ar visi kokybės sistemos elementai yra veiksmingi ir tinkami pasiekti apibrėžtus kokybės sistemų tikslus. Standarte auditas apibrėžiamas kaip sisteminga ir nepriklausoma analizė, kuria siekiama nustatyti, ar su kokybe susijusi veikla ir gauti rezultatai atitinka numatytas priemones ir ar siekiant tikslo šios priemonės panaudotos efektyviai ir tinkamai.
Standarte aprašomi audito tikslai bei auditorių pareigos ir atsakomybė. Nepriklausomai nuo to ar auditą atlieka grupė žmonių ar vienas asmuo visa atsakomybė tenka audito vadovui. Jis visiškai atsako už visus audito etapus. Vadovas turi turėti vadovavimo sugebėjimų, patirties ir būti įgaliotas priimti galutinius sprendimus, susijusius su vadovavimu auditui ir audito pastabomis. Be to, audito vadovas...