Klausimyno sudarymas

Konspektas
 5
Microsoft Word 41 KB
3 puslapiai

Klausimyno dalys. Klausimyno dalys.

SOCIOLOGINIS TYRIMAS Teorija ir praktika.

Užsiėmimų turinys:
Kiekybinio tyrimo pavyzdys. Bedarbių moterų profesinio konkurencingumo tyrimas.
Kiekybinio tyrimo duomenų kompiuterinė statistinė analizė
Studentų tyrimo projektų ir tyrimo instrumentų pristatymas ir analizė
Kiekybinio tyrimo duomenų rezultatų pristatymas
Individualios konsultacijos

Klausimymų sudarymas:

Sociologinio tyrimo tipai ir duomenų rinkimo procedūros:

Tyrimo tipai tyrimo metodologijos požiūriu:
Kokybiniai ir kiekybiniai
Eksperimentiniai ir neeksperimentiniai

Duomenų rinkimo procedūros:
Antrinių duomenų rinkimas
Pirminių duomenų rinkimas
Sociodemografinės, socioekonominės charakteristikos
Psichografinės charakteristikos /veikla, interesai, nuomonės/
Veiklos motyvacija ir ketinimai
Duomenų analizės procedūros

Apklausa

Pirminių duomenų rinkimo procedūros
Apklausa /komunikacija/
Stebėjimas
Apklausos metodai:
Interviu /asmeniniai pokalbiai/
Apklausa telefonu
Anketinė apklausa
Apklausa paštu

Apklausos struktūra /standartizacijos laipsnis/
Standartizuotos apklausos /atsakymai apibrėžti iš anksto/
Nestandartizuotos apklausos/atsakymai nėra iš anksto apibrėžti/

Klausimynų konstravimas:
Matavimo sąvoka
Operacionalizacija
Skalės. Skalių (kintamųjų) tipai
Klausimyno kūrimo etapai
Klausimų tipai
Bendri reikalavimai klausimų formulavimui
Klausimų išdėstymas klausimyne
Klausimyno fizinė išvaizda
Klausimyno testavimas

Klausimyno konstravimo etapai:
Remiantis tyrimo tikslais, apibrėžiama informacija, kurią reikia surinkti tyrimo metu. Išskiriami informaciniai blokai.
Nusprendžiama, kokiu metodu bus renkami duomenys: anketavimu, interviu, pašto apklausa, diskusinių grupių metu ir kt.
Sudaromas klausimyno eskizas, pagrindinių dalių planas.
Apibrėžiamas atskirų klausimų turinys ir forma.
Formuluojami klausimai (ir atsakymų variantai uždariems klausimams).
Nustatoma klausimų pateikimo tvarka
Klausimynas pateikiamas paša1iniams asmenims, kurie įvertina, kiek jis yra suprantamas.
Atliekamas bandomasis tyrimas...