Klasikinė organizacijų teorija

Vadybos referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 79 KB
9 puslapiai

KLASIKINĖ ORGANIZACIJŲ TEORIJA

Klasikinė organizacijų teorija susiformavo XX a. pradžioje. Ši teorija atsirado iš poreikio numatyti pagrindines sudėtingų organizacijų veiklos gaires. Klasikinė organizacijų teorija formavosi kaip mokslinės vadybos ir administravimo principų raidos rezultatas ir daugeliu atvejų rėmėsi gamybinių bei kitokio verslo kompanijų patirtimi. Sakoma, kad organizacijų teorija nėra faktų rinkinys, o mąstymo apie organizacijas kelias, kuris leidžia tiksliau ir giliau analizuoti bei matyti organizacijose vykstančius procesus, jų dėsningumus bei elgsenos ir struktūrines ypatybes. Todėl ši teorija yra ne tik įvairių organizacijų pažinimo, bet ir jų struktūros bei veiklos tobulinimo priemonė.
Šios teorijos pagrindiniai principai yra:
• maksimaliai padidinti darbą, užtikrinti maksimalų darbų specializavimą;
• apriboti vykdytojų darba, kuo paprastesnėmis operacijomis;
• garantuoti maksimalų darbo užmokestį;
• apriboti darbininko veiklos sferą tik darbo operacijomis, nereikalauti iš jo spręsti darbo bei gamybos organizavimo klausimų.
Klasikinės organizacijų teorijos privalumai yra tokie, kad ji:
• davė pagrindą vėlesnėms valdymo teorijoms;
• nusakė valdymo proceso esmę, funkcijas, būtinus vadovo sugebėjimus;
• valdymas tapo mokslinio tyrimo objektu.
Šalia jos teiginių kuriais remiamasi ir šiandien, ši teorija turi ir trūkumų:
• šios teorijos labiausiai tinka stabilioms ir paprastoms organizacijoms, o šių laikų organizacijos labiau dinamiškesnės ir kompleksiškesnės;
• daugelis principų yra pateikiami kaip unversalūs, tačiau šiandien jų negalima taikyti be išlygų;
• žmogaus veiksnys įvertinamas tik atskirais atvejais, nes į darbuotoją žiūrima kaip į darbo įrankį.
Yra išskiriami trys pagrindiniai klasikinės organizacijų teorijos atstovais – F.Tayloras, H.Fayolis ir M. Weberis. Šią teorija taip pat atstovauja – L. ir F.Gilbrethai, G. Emersonas, M. Follett.
Galima išskirti tokius pagrindinius klasikinės organizacijų teorijos teiginius:
1. Žmogus tingus, priešiškas darbui ir todėl stengiasi jo išvengti.
2. Tam, kad žmogus siektų organizacijos tikslų, jį reikia priversti, grasinti, kontroliuoti, bausti.
3. Žmogus vengia atsakomybės.
4. Yra vienintelis geriausias kiekvieno darbo atlikimo būdas ir jį žino, tik vadovas, o ne vykdytojas.
5. Operacijų skaidymas didina darbo našumą.
6. Tik techniniai veiksniai lemia gamybos rezultatus.
7. Pagrindinis darbininkų motyvas dirbti – pinigai.
8. Reikia skatinti individą.
Pagrindinis klasikinės organizacijų teorijos pasiekimas – administracinio darbo atskyrimas nuo...