Klasės auklėtojo bendradarbiavimo su šeima formos ugdant paauglių mokymosi motyvaciją

 5
Microsoft Word 216 KB
30 puslapiai

Klasės auklėtojo darbas su šeima. Bendradarbiavimos su šeima formos. Paaugliu motyvacija. Klasės auklėtojo darbas su šeima. Bendradarbiavimos su šeima formos. Paaugliu motyvacija.

TURINYS
SANTRAUKA3
PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS4
ĮVADAS5
1. KLASĖS AUKLĖTOJO BENDRADARBIAVIMO SU ŠEIMA FORMOS UGDANT PAAUGLIŲ MOKYMOSI MOTYVACIJĄ8
1.1 Mokymosi motyvų įvairovė ugdant teigiamą požiūrį į mokymąsi8
1.2 Klasės auklėtojo vaidmuo mokymosi procese11
1.3 Šeimos vaidmuo ugdant paauglio mokymosi motyvaciją15
1.4 Klasės auklėtojo bendradarbiavimo su šeima formų kitimo įvairovė ugdant paauglių mokymosi motyvaciją17
1.4.1. Tradicinės ir netradicinės bendradarbiavimo formos17
2. KLASĖS AUKLĖTOJO BENDRADARBIAVIMO SU ŠEIMA PAAUGLIŲ MOKYMOSI MOTYVACIJAI TYRIMAS19
2.1 Tyrimo metodika ir organizavimas19
2.2 Klasės auklėtojų apklausos rezultatų analizė20
2.3 Tėvų apklausos rezultatų analizė30
IŠVADOS38
PASIŪLYMAI39
LITERATŪRA40
SUMMARY42
PRIEDAI43


SANTRAUKA
Tema: Klasės auklėtojo bendradarbiavimo su šeima formos ugdant paauglių mokymosi motyvaciją.
Tyrimo tikslas – nustatyti klasės auklėtojo bendradarbiavimo su šeima formas ugdant paauglių mokymosi motyvaciją.
Tyrimo uždaviniai:
1. Išanalizuoti klasės auklėtojo bendradarbiavimo su šeima formas pedagoginėje literatūroje;
2. Nustatyti klasės auklėtojų bendradarbiavimo su šeima taikomas formas, įtakojančias paauglių sėkmingą mokymąsi.
3. Išanalizuoti tėvams priimtiniausias bendradarbiavimo su klasės auklėtoju formas ugdant paauglių mokymosi motyvaciją.
Tyrimo objektas – klasės auklėtojų bendradarbiavimo su šeima formų įvairovė ugdant paauglių mokymosi motyvaciją.
Tyrimo kontingentas – klasės auklėtojai ir auklėtinių tėvai.
Tyrimo metodai:
1. Mokslinės literatūros analizė;
2. Apklausa raštu.
Tyrimo imtis – 30 klasės auklėtojų, vadovaujančių 6 – 9 klasėms iš Klaipėdos apskrities vidurinių mokyklų ir 100 paauglių tėvų. Viso tyrime dalyvavo 130 tiriamųjų. Respondentai pasirinkti atsitiktinai.
Darbas sudarytas – iš įvado, literatūros apžvalgos, kuri sudaryta iš vienos dalies ir 4 potemių, tyrimo, kuris sudarytas iš 3 dalių, išvadų, praktinių rekomendacijų, 32 bibliografinių šaltinių, 17 paveikslų ir dviejų priedų.
Tyrimo rezultatai parodė, kad labiausiai klasės auklėtojai...