Kio statistikos darbas namų ūkio biudžeto tyrimas

 5
Microsoft Word 77 KB
9 puslapiai

Statistika namu ukis. Statistika namu ukis.

Turinys

1. Įvadas 1

2. Teorinė dalis 2

2.1 Hipotezių tikrinimas 2

2.1.1 Hipotezė apie dviejų vidurkių lygybę 2

2.1.2 Hipotezė apie dviejų dispersijų lygybę 3

2.2 Tiesinės regresijos modelis 4

2.35 Kvartilinis pasiskirstymas 5

2.4 Skurdo ir nelygybės matai 6

3. Praktinė dalis 8

3.1 Hipotezių tikrinimas 8


3.1.1 Įvertinti vieno šeimos nario pajamų
pasiskirstymą 8


3.1.2 Ar skiriasi vieno šeimos nario pajamos
kaime ir mieste 9

3.1.3 Patikrinti ar namų ūkių santaupos didėja 10

3.2 Tiesinės regresijos modelis 11


3.2.1 Ar priklauso vieno šeimos nario pajamos nuo
namų ūkio galvos amžiaus 11


3.2.2 Ar vieno namų ūkio nario vidutines išlaidas
tiesiškai nusako namų ūkio vieno nario
vidutinės pajamos 13

3.3 Įvertinti namų ūkių kvartilinį pasiskirstymą 15

3.4 Skurdo ir nelygybės matai 16

3.4.1 Skurdo riba 17

3.4.2 Skurdo lygis 17

3.4.3 Skurdo gylis 17

3.4.4 Gini koeficientas 18

4. Išvados 19

5. Literatūros sąrašas 20

6. Priedai 21

Įvadas

Ekonomistams, vadybininkams, teisininkams, valstybės tarnautojams ar
kitiems specialistams, beveik kasdien tenka priimti įvairiausius sprendimus
remiantis statistine informacija, nagrinėti begalę statistinių duomenų.
Statistika – tai informacija apie veiklą ar procesą, išreikšta skaičiais,
lentelėmis ar diagramomis. Statistika taip pat galima apibrėžti kaip mokslą
apie duomenų rinkimą, vaizdavimą ir analizę. Pastarasis apibrėžimas dar
vadinamas aprašomąją statistika.
Aprašomosios statistikos pagalba atliksim namų ūkių biudžetų tyrimą.
Pagrindinis tyrimo objektas – namų ūkis, t.y. vienas asmuo ar asmenų grupė,
kuri gyvena viename bute (name), turi bendrą biudžetą ir kartu maitinasi.
Šiame darbe pateikti nagrinėjami 27 namų ūkiai. Pagrindinys dėmesys
skiriamas namų ūkio disponuojamoms pajamoms ir vartojimo išlaidoms
palyginti pagal įvairius faktorius, skurdui bei nelygybei įvertinti.
Pateiksime kelis apibrėžimus, vartojamus darbe:
Disponuojamos pajamos – į jas įtraukiamos visos piniginės ir natūrinės
pajamos, gautos už darbą, iš ūkininkavimo, verslo, amatų, laisvos
profesinės veiklos, o taip pat pensijos, įvairios pašalpos, stipendijos,
pajamos iš turto, renta.
Vartojimo išlaidos – tai piniginės ir natūrinės išlaidos, skirtos namų
ūkių vartojimo poreikiams patenkinti, t.y. išlaidos maistui, drabužiams,
avalynei, būstui, sveikatos priežiūrai, kultūros, poilsio...