Kalbotyra

Lietuvių referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 47 KB
4 puslapiai

Kalbotyra referatas. Kalbotyra referatas.

Turinys

• Bendrinės kalbos formavimasis

• Lietuvių kalba carinės Rusijos priespaudoje

• Mokyklos

• Spaudos draudimas

• Lietuvių kalba tautinio atgimimo laikotarpiu

• Kazimieras Būga

• Jonas Jablonskis

Bendrinės kalbos formavimasis

Lietuvių bendrinės kalbos kūrimosi pradžia susijusi su pirmųjų spausdintų lietuviškų raštų pasirodymu, su pirmaisiais mėginimais vartoti liaudies kalbą rašto reikalams.
Palankiausios sąlygos spausdiniams atsirasti susidarė XVI a. Mažojoje Lietuvoje. Čia kūrėsi reformacijos sąjūdis. Prūsijos kunigaikščio Albrechto Brandenburgiečio lėšomis ir raginimu Karaliaučiuje 1547 m. buvo išleistas Martyno Mažvydo Katekizmas - pirmoji lietuviška knyga. Šią knygą autorius parašė gimtosios pietų žemaičių tarmės pagrindu. Vėlesniems jo raštams įtakos turėjo Ragainės parapijiečių vakarų aukštaičių tarmė. Šia tarme parašytas ir Jono Bretkūno pamokslų rinkinys (1591 m.), Jono Rėzos parengtas giesmynas (apie 1625 m.) ir Danieliaus Kleino lietuvių kalbos gramatika (1653 m.). Autorius rėmėsi tradicine lotynų kalbos gramatika. Pirmą kartą įvardino daiktavardį, būdvardį, skaitvardį - iš viso aštuonias kalbos dalis, stengėsi susisteminti rašybą ir skyrybą, sintaksę. Mėgino aprašyti kirčiavimą. Ši jo lotyniškai 1633 m, išleista “Grammatica Litvanica” sutvirtino rašomosios lietuvių kalbos pamatus. Faktinė gramatikos medžiaga imta iš pirmūjų lietuviškų raštų ir gyvosios kalbos – Prūsijos tarmių. Didžiojoje Lietuvos Kunigaikštijoje pirmieji spausdintiniai raštai pasirodė XVI-XVII a. Čia raštų pradininkas buvo Mikalojus Daukša, jo išverstas Katekizmas (1595 m.) ir Postilė (1599).
1654 m. išėjo kiek pakeista vokiška šios gramatikos santrauka “Compendium Litvanico Germanicum”,Abi gramatikos reikšmingos ne tik kaip lietuvių raštijos paminklai. Jose akivaizdžios autoriaus pastangos norminti rašomąją kalbą, t. y. vienodinti lietuvių kalbos rašybą , garsyną ir morfologiją. Šios gramatikos sudarė griežta sistema paremtą bendrinės kalbos modelį, pagal kurį ilgainiui buvo nustatyti tvirtesni rašybos pagrindai.
XVIII a. viduryje įsigali vidurinis rašomosios kalbos variantas .Jo normas įtvirtino pirmoji norminamoji lietuvių kalbos gramatika “Universitas lingvarum Litvaniae” (“Lietuvių kalbų visuma”, 1737). Tai mokymo tikslais parašyta nežinomo autoriaus. Joje pirmą kartą apibūdinta lietuvių kalbos kirčiavimo sistema, gana nuosekliai žymimos priegaidės. Labiausiai raštuose įsivyravo žemaičių tarme,žemaičiai mažiau sulenkėjo.

Lietuvių kalba carinės Rusijos...