Kaimo socialinės infrastruktūros pokyčiai

Referatas
 5
Microsoft Word 73 KB
8 puslapiai

TURINYS


ĮVADAS 3
1. KAIMO SOCIALINĖS INFRASTRUKTŪROS FUNKCIONAVIMO MECHANIZMAS IR JĮ SĄLYGOJANTYS VEIKSNIAI. 4
1.1.Socialinės infrastruktūros vaidmuo ekonomikoje 4
1.2.Kaimo socialinės infrastruktūros plėtra, ją sąlygojantys veiksniai 5
1.3.Kaimo socialinės infrastruktūros turinys 5
2.KAIMO SOCIALINĖS RAIDOS SĄLYGOS IR KAIMO SOCIALINĖS INFRASTRUKTŪROS POKYČIAI 7
2.1. Kaimo socialinės raidos sąlygos 7
2.2. Kaimo socialinės infrastruktūros pokyčiai 9
IŠVADOS 12
LITERATŪRA 13

ĮVADAS

Sąlygas aukštam investicijų lygiui pasiekti sudaro socialinė infrastruktūra, sukurdama aplinką, kuri palaiko aktyvumą ir skatina kapitalo kaupimą, darbo našumo didėjimą bei naujų technologijų perpratimą. Viena iš socialinės infrastruktūros posistemių yra kaimo socialinė infrastruktūra. Tai teritorinė tarpusavyje susijusių ekonominės veiklos rūšių ir santykių, sudarančių sąlygas kurti žmogiškąjį, fizinį kapitalą bei vertybes, kuriomis naudojasi visuomenė ir individai tenkindami savo individualius ir socialinius poreikius, sistema.
Planinės ekonomikos sąlygomis plėtotas tankus kaimo socialinės infrastruktūros objektų tinklas dabartiniu metu nėra efektyvus ir ekonomiškas. Materialinės kaimo socialinės infrastruktūros paslaugų teikimo priemonės neatnaujinamos, pastatai neremontuojami, o į kaimo socialinės infrastruktūros objektus yra investuojama nepakankamai. Kadangi yra finansinių lėšų trūkumas tai iki minimumo sumažintas kultūros, sveikatos, asmens ir turto apsaugos darbuotojų skaičius. Šalies kaimo vietovėse dideli infrastruktūros objektų tankio skirtumai ir jų išdėstymo netolygumai, o kaimo socialinės infrastruktūros teikiamų paslaugų kokybė tik iš dalies atitinka kaimo gyventojų poreikius. Neefektyviai plėtojama kaimo socialinė infrastruktūra daro neigiamą įtaką kaimo gyventojų sveikatai, jų išsilavinimui, gyvenimo sąlygoms, kitų kaimo verslų plėtojimui, ekonomikos plėtrai. Keičiantis veiksniams kurie turi įtakos kaimo socialinei infrastruktūrai, turi keistis ir kaimo socialinė infrastruktūra.
Darbo tikslas – apžvelgti kaimo socialinę infrastruktūrą ir išanalizuoti jos pokyčius
Uždaviniai:
 Išanalizuoti kaimo socialinę infrastruktūrą;
 Aptarti kaimo socialinės infrastruktūros pokyčius;
 Aptarti kaimo socialinę infrastruktūrą sąlygojančius veiksnius.

1. KAIMO SOCIALINĖS INFRASTRUKTŪROS FUNKCIONAVIMO MECHANIZMAS IR JĮ SĄLYGOJANTYS VEIKSNIAI.

Pereinamuoju laikotarpiu, trūkstant finansinio kapitalo, daugelis ekonomikos augimą sieja su investicijomis, tai yra su kapitalo augimu. Tačiau tai visiškai prieštarauja augimo...