J naujalis

Muzikos referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 41 KB
3 puslapiai

Juozas naujalis referatas. Juozas naujalis referatas.

Dėl susidėjusių ypatingų istorinių sąlygų (lietuvių tauta ilgus metus kantė socialinę – ekonominę ir politinę priespaudą) beveik visi pirmieji lietuvių muzikos veikėjai savo veiklą pradėjo vargoninkavimu. To meto (antrosios XIX a. pusės) sąlygomis vargonininko profesija buvo vienintelė, kuri leisdavo muzikos darbuotojui užsidirbti lėšų pragyvenimui.
Pažangesni vargoninkai nesitenkindavo vien savo darbu bažnyčioje ir, suorganizavę chorus, atlikdavo liaudies dainas. Ilgainiui patys savo jėgomis įgiję aukštesnį muzikinį išsilavinimą, jie dažniausiai apsigyvendindavo kuriame nors mieste, suburdavo apie save visus vietos muzikos mėgėjus ir jiems vadovaudavo.
Vienas svarbių XIX a. pabaigos – XX a. prodžios uždavinių buvo parengti choriniams kolektyvams repertuarą, pakelti muzikinės kultūros lygį. Šį uždavinį ėmėsi įgyvendinti gabesnieji muzikai, įgiję specialų profesinį pasiruošimą. Iš vargonininkų profesionalų, ėmusių mėginti savo jėgas ir kūryboje (J. Kalvaitis, M. Racevičius – Račas, J. Dryja – Visockis ir kt.), įvairiapusiška muzikine ir visuomenine veikla ypač išsiskyrė J. Naujalis. Jis pasižymėjo ne tik kaip vienas geriausių to meto Lietuvos vargonininkų, bet ir kaip choro dirigentas, pedagogas lietuvių muzikinės spaudos pionierius, muzikas publicistas ir visuomenininkas.BIOGRAFIJA. JUOZAS NAUJALIS gimė 1869 m. balandžio 9 d. Raudondvaryje (netol Kauno). Iš pradžių muzikos mokėsi pas vietos vargonininką, o nuo 1884 iki 1889 m. – Varšuvos muzikos instituto vargonų klasėje. Ją baigęs, dar vienerius metus Naujalis tame pačiame institute studijavo kompozicijos teoriją.
Grįzęs 1890 m. į Lietuvą, Naujalis kurį laiką vargoninkavo Vabalninke ir Rietave, o po to apsigyveno Kaune ir iki mirties dirbo Kauno katedros vargoninku. Be vargoninkavimo, Kaune Naujalis pradėjo plačią pedagoginę, kūrybinę ir visuomeninę veiklą. Jis ėmė sistemingai mokyti gabius jaunuolius muzikos. Iš šių pamokų išsivystė pastovūs chorvedžių – vargonininku kursai, kuriuose pradinį muzikos mokslą įgijo daugelis ano meto lietuvių muzikų: S. Šimkus, A. Kačauskas, J. Štarka ir kiti.
Dar spaudos draudimo metais Naujalis Kaune...