Iurlionis

Lietuvių analizės
Analizė
 5
Microsoft Word 54 KB
5 puslapiai

ciurlionis
Pasirodė nauja, verta didelio dėmesio, religinių sonetų Lacrimos knyga
„Irtis į gilumą“. Knyga įspūdinga ne tik savo išvaizda, M.K.Čiurlionio
paveikslų reprodukcijomis, bet ir minčių lobiais. Šis sonetų rinkinys - jau
dešimtoji Marijos Katiliūtės-Lacrimos knyga, išleista Lietuvoje per
Atgimimo ir nepriklausomybės metus. Iki tol ši tarp mūsų gyvenusi poetė
mums buvo nežinoma; jos poeziją leido Australijoje, JAV, Brazilijoje,
Kanadoje (be autorės vardo ar svetimiems priskiriant). Tenykščiai
lietuviai, gėrėdamiesi jos žodžio skambumu, spėliojo, kas gi iš žinomų
Lietuvos poetų - V.Mykolaitis-Putinas, K.Žitkus-Vincas Stonis ar dar kas -
galėtų būti šios kūrybos autorius? Kad tai nauja, nežinoma poezijos
Betliejaus žvaigždė - labai mažai kas težinojo.

Knygos „Irtis į gilumą“ pirmosiomis eilutėmis poetė mus nusiveda į
M.K.Čiurlionio paveikslų galeriją ir pasako: …aš po salę vaikščiosiu viena.
Gerai, drauge su M.K.Čiurlioniu mes pabūkime kamputyje - šventovėje.
Šventovėje, nes čia viskas mintį kelia aukštyn.

Poetė ilgai - metais vaikšto nuo vieno paveikslo prie kito, nuo vieno ciklo
prie kito. Jos sonetų amžius siekia nuo 1968 iki 2002 metų. Ji neskuba:
kiekvieną paveikslą turi išmąstyti, praleisti pro savo - Dievo vaiko -
širdies prizmę ir tik tada eiti prie kito. Kiekvieną išmąstymą - sonetą
Lacrima baigia dviem paveikslo sukeltų minčių eilutėmis, pažerdama Gyvenimo
deimantų rieškučias, nukreipdama mūsų žvilgsnį į Gyvenimo švyturį ar tamsą
perskrosdama Tiesos žaibu. Visi sonetai - ne tik poezija, bet ir malda.

M.K.Čiurlionio paveikslai - ne tiek (ir ne tik) pasigėrėjimą kelia, bet ir
verčia mąstyti, žvelgti gilyn. Todėl ir Lacrima į juos žvelgia ne tik
pasaulėjautos, bet ir pasaulėžiūros akimis: prieš ją iškyla žmogaus būties
fizinio ir dvasinio prieštaringumo problemos - jo trapumo ir amžinumo,
purvinumo ir tyrumo, mirties ir nemarumo, žemės traukos ir veržimosi į
Dievą. Kuo stipresnė žmogaus prigimtis, tuo labiau jame susikerta šie
prieštaringumai. Gerasis ir maištingasis angelai gyvi mumyse. Troškimas
visa pažinti, visa pasiekti - net Amžinybę ir Begalybę - nėra iš esmės
blogas. Priešingai, tai veržimasis Dievop, kuris yra šių žmogiškai Gėriu ir
Grožiu įvardytų dimensijų šaltinis ir pilnatvė; kvailystė pervertinti save
ir tartis visa tai suvokus ar pasiekus - tapti maištinguoju angelu.
Begalybės, Amžinybės link galima tik veržtis, o pasiekti… Mūsų pastangas
įvertins Viešpats. Tačiau žmogaus žemiškojo kelio prasmė ir yra šiame
kilime, o...