Istatymai

Referatas
 5
Microsoft Word 105 KB
13 puslapiai

P A T E N T Ų
ĮSTATYMAS


1994 m. sausio 18 d. Nr.I-372
Vilnius


Įstatymas įteisina išradimus kaip pramoninės nuosavybės
objektus, reglamentuoja fizinių ir juridinių asmenų teises bei
pareigas, atsirandančias sukūrus išradimus, suteikia šiems
išradimams teisinę apsaugą.

I SKIRSNIS
IŠRADIMŲ APSAUGA

1 straipsnis. Išradimų apsaugos forma
Išradimų apsaugos forma yra patentas, kurį išduoda Lietuvos
Respublikos valstybinis patentų biuras šio įstatymo nustatyta
tvarka.

2 straipsnis. Patentabilūs išradimai
Išradimai yra patentabilūs, jeigu jie yra nauji, išradimo
lygio ir turi pramoninį pritaikomumą.
Išradimais nelaikomi:
1) atradimai, mokslo teorijos ir matematiniai metodai;
2) gaminių išoriniai vaizdai;
3) žaidimų, intelektinės ir ūkinės veiklos planai, taisyklės
ir būdai, taip pat skaičiavimo mašinų programos;
4) informacijos teikimo būdai.
Patentai neišduodami už žmonių ir gyvūnų gydymo, ligų
diagnozavimo ir profilaktikos būdus (išskyrus įrenginius ir
medžiagas, kurie naudojami tiems būdams), augalų ir gyvūnų
veisles, biologinius (išskyrus mikrobiologinius) jų išvedimo
būdus, išradimus, prieštaraujančius visuomenės interesams,
moralės ir humaniškumo principams.
Jeigu išradimo objektas yra būdas, tai patentinė apsauga
suteikiama ir tuo būdu pagamintam gaminiui.

3 straipsnis. Išradimo naujumas
Išradimas yra naujas, jeigu jis nežinomas technikos lygiu.
Technikos lygiu laikoma visa, kas iki patentinės paraiškos
padavimo datos arba, jeigu pretenduojama į prioritetą, iki
prioriteto datos buvo viešai skelbta arba naudota Lietuvos
Respublikoje ar užsienyje.
Išradimas nelaikomas nauju, jeigu jis, nors ir nežinomas
technikos lygiu, yra aprašytas kito pareiškėjo patentinėje
paraiškoje, kurios padavimo data yra ankstesnė ir kuri buvo
paskelbta oficialiame Valstybinio patentų biuro biuletenyje
vėliau arba tą pačią dieną, kai buvo nustatytas technikos lygis.

4 straipsnis. Išradimo lygis
Išradimas yra išradimo lygio, jeigu jis nežinomas
atitinkamos srities specialistui technikos lygiu.

5 straipsnis. Pramoninis pritaikomumas
Pramoninį pritaikomumą turi išradimas, kurį galima pagaminti
ar panaudoti pramonėje, žemės ūkyje, sveikatos apsaugos ar kitose
srityse.

6 straipsnis. Lengvatinis terminas
Išradimo patentabilumui pripažinti netrukdo informacijos
apie jį paskleidimas, jeigu ši informacija buvo paskleista per 6
mėnesius iki patentinės paraiškos padavimo datos ir jeigu ją
paskleidė:
1) pats išradėjas arba jo teisių perėmėjas, turėjęs teisę...