Investicijų apmokestinimo aktualijos

Referatas
 5
Microsoft Word 117 KB
15 puslapiai

TURINYS

Įvadas 2
1. Investicijų ekonominė esmė 3
2. Investicijų formos 4
3. Investicinės veiklos teisinis reguliavimas 6
4. Investicinės veiklos valstybinio reguliavimo normos 6
5. Lietuvos respublikos investicijų įstatymo apžvalga 8
6. Užsienio kapitalo investicijoms teikiamų lengvatų taikymas 9
7. Naujo pelno mokesčio įstatymo projekto apžvalga 9
8. Investicijų neapmokestinimas: “už” ir “prieš” 10
9. Naujasis pelno mokestis verslininkų akimis 11
10. Išvados 13
11. Literatūra 14
12. Priedai 15

ĮVADAS

Investicija reiškia bet kurios rūšies turtą, investuotą vieno iš investitoriaus tam tikroje teritorijoje su sąlyga, kad investicija atliekama pagal tos teritorijos įstatymus ir ypač, bet ne visada, apima: kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, kitas turtines teises, tokias kaip hipoteka, užstatas ar turto areštas, ir kitas panašaus pobūdžio teises; akcijas, dalis bendrovėse (pajai), obligacijas bei bet kurias kitas dalyvavimo bendrovėse formas; pretenzijas į pinigus, kuriuos naudojant buvo sukurta ekonominė vertė ar į bet kurią veiklą pagal kontraktą, turintį ekonominę vertę, taip pat su investicija susijusias paskolas; intelektualinės ir pramoninės nuosavybės teises, patentus, prekių ženklus, techninius procesus, know-how ir bet kurias panašias teises; koncesijas pagal viešąją teisę, įskaitant koncesijas gamtinių išteklių žvalgybai, gavybai, apdirbimui ar eksploatavimui, taip pat visas kitas teises, suteiktas įstatymu, kontraktu ar valdžios atstovų sprendimu.
Pajamos reiškia iš investicijų gautas sumas, o ypač, bet ne visada, apima: pelną, palūkanas, kapitalo apyvartos pajamas, dividendus, autorinius honorarus ir kitus mokėjimus. Investitorius LR atžvilgiu apima: fizinius asmenis, kurie yra LR piliečiai pagal LR įstatymus, asmenis be pilietybės, nuolat gyvenančius LR teritorijoje; bet kurį ūkio subjektą, įsteigtą pagal LR įstatymus bei įregistruotą LR teritorijoje pagal galiojančius įstatymus; bet kurį ūkio subjektą, įsteigtą bet kurios trečios šalies pagal tos šalies įstatymus, kontroliuojamą tiesiogiai ar ne LR piliečio ar LR ūkio subjekto, turinčio atstovybę Lietuvoje.
Investitorius kitos šalies atžvilgiu apima: fizinius asmenis, turinčius tos šalies pilietybę pagal tos šalies įstatymus; juridinius asmenis, įsteigtus pagal tos šalies įstatymus.

1. INVESTICIJŲ EKONOMINĖ ESMĖ

Ilgalaikė ir efektyvi firmų veikla, jų teisingas vystymasis bei konkurentabilumo gerinimas didele dalimi priklauso nuo investicinio aktyvumo lygio bei investicinės veiklos apimčių. Klausimų ratas, apimantis kompanijos investicinę veiklą, pareikalauja...