Intelektas5

Referatas
 5
Microsoft Word 57 KB
6 puslapiai

KLAIPĖDOS UNIVERISTETAS
PEDAGOGIKOS FAKULTETAS
PSICHOLOGIJOS KATEDRA

Julijus Brazauskas,
dieninio mokymo skyriaus
1 kurso 7 grupės studentas


Referatas
INTELEKTAS

Darbo vadovas:
Doc. dr. M. Rugevičius


KLAIPĖDA,
2003

TURINYS

Įvadas
3
1. INTELEKTO SAMPRATA, ESMĖ, STRUKTŪRA4
2. INTELEKTO MATAVIMAS,
TESTAI7
3. INTELEKTĄ ĮTAKOJANTYS VEIKSNIAI9
IŠVADOS
11
LITERATŪRA
12

ĮVADAS

Intelektas - viena iš pedagoginės psichologijos kruopščiausiai
tyrinėtų, reikšmingiausių ir problemiškiausių asmenybės savybių. Tai labai
svarbus dalykas, apie kurį turi žinoti tėvai, mokytojai, visi, kam rūpi
asmenybės raida, visuomenės tobulėjimas.
Intelektas koreliuoja su sėkme moksle, profesinėje veikloje. Šeima,
tėvai gali paskatinti intelekto vystymąsi. Pirmiausia būtina suvokti, kas
yra intelektas,kas jį lemia, kas skatina jo tobulėjimą. Svarbu suprasti,
kaip galima padaryti pedagoginį poveikį,ypač ankstyvuoju intelekto
vystymosi laikotarpiu.
Intelektas-sėkmingo mokymosi ir kūrybinės veiklos sąlyga. Jis įgalina
individą lengvai prisitaikyti prie naujų reikalavimų, padeda spręsti
eilinius uždavinius, adaptyviai veikti ir elgtis.
Intelektas įtakoja sugebėjimą perdirbti turimą patirtį, spręsti
naujus, originalius teorinius uždavinius, įžvelgti tikrovės veiksnių ryšius
,dėsnius bei dėsningumus (kūrybinė intelekto funkcija).
Išmokus intelektą suvokti, kaip tam tikrų procesų seką, galima
rūpintis jo lavinimu.Vadovaudamiesi šiuolaikinėmis informacijos perdirbimo,
intelekto koncepcijomis, menkus bendruosius sugebėjimus (protinius) galime
vertinti ne kaip netinkančią prielaidą, bet kaip veiklos modelį,kurį galima
tobulinti.
Šio darbo tikslas: apžvelgti intelekto sampratą, esmę, struktūrą,
intelekto matavimą, testus, intelektą įtakojančius veiksnius.

1. INTELEKTO SAMPRATA, ESMĖ IR STRUKTŪRA

Nuo XIX a. pabaigos, kai pradėta tyrinėti intelektą, psichologai ilgą
laiką nesutarė, ką reikėtų laikyti intelektu. Dažniausiai mokslinėje
literatūroje intelekto sąvoka apibrėžiama taip:
intelektas(lot. intellectus – suvokimas, prasmė) - protas,
pažintiniai žmogaus sugebėjimai ( 6, 216 );
intelektualas (lot. intellectualis – protinis) – išsilavinęs, didelio
intelekto žmogus.
Pedagoginėje literatūroje intelektas įvardijamas, kaip sugebėjimų
visuma, sąlygojanti asmenybės mąstymo kokybę .
Filosofai (I. Kantas) teigė, kad tikrovės pažinimas prasideda nuo
pojūčių, pereina į intelektą ir baigiasi protu, aukščiausiu...