Informacinės visuomenės plėtra Lietuvoje

Vadybos referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 80 KB
9 puslapiai

TURINYS

ĮVADAS
2
1. INFORMACINėS VISUOMENėS SAMPRATA IR
YPATYBėS3
2. INFORMACINėS VISUOMENėS PLėTROS KOORDINAVIMAS
LIETUVOJE4
3. Informacijos visuomenės kūrimosi Lietuvoje
bruožai6
4. INFORMACIJOS VISUOMENėS KūRIMOSI TEIGIAMI IR NEIGIAMI
ASPEKTAI8
5. INFORMACIJOS VISUOMENėS LIETUVOJE KūRIMOSI
KLIūTYS10
6. INFORMACINėS VISUOMENėS LIETUVOJE MODELIS: TRūKUMAI IR
PERSPEKTYVOS11
Išvados
14
LITERATūRA
15

ĮVADAS

PASAULIO RAIDOS TENDENCIJOS RODO, KAD NUO AGRARINėS, INDUSTRINėS
VISUOMENėS SPARčIAI IR VIENAREIKšMIšKAI žENGIAMA į INFORMACIJOS VISUOMENę.
TAI REIšKIA, KAD VIS MAžIAU žMONIų REIKIA žEMėS ūKIUI IR INDUSTRIJAI.
DAUGėJA žMONIų, DIRBANčIų PASLAUGų IR INFORMACINIO APRūPINIMO SRITYJE.
LIETUVAI, NETURINčIAI žALIAVų IR NEDISPONUOJANčIAI KOKIAIS NORS KITAIS
STRATEGINėS SVARBOS IšTEKLIAIS, INFORMACIJOS VISUOMENėS KūRIMO KELIAS YRA
GYVYBIšKAI SVARBUS. KARTU TAI IšTIES UNIKALI GALIMYBė BūTI LYGIAVERčIAIS
KITų šALIų PARTNERIAIS IR STIPRIAIS KONKURENTAIS.
Informacinė visuomenė, kompiuterinis raštingumas, elektroninė
vyriausybė, interneto turinio kontrolė, tai palyginti neseniai į mūsų kalbą
atėję terminai, kurie vis labiau įsigali mūsų kasdieniniame žodyne:
įsteigtos vyriausybinės institucijos, atsakingos už informacinių
technologijų ir informacinės visuomenės plėtrą, priimami teisės aktai,
rengiamos koncepcijos, strategijos ir programos, tvirtinami planai. Iki
šiol Lietuva pasižymėjo nepastovumu informacinės visuomenės plėtros procesų
valstybinio reguliavimo srityje – per palyginti neilgą laikotarpį kelis
kartus keitėsi atsakingos už šią sritį institucijos, galiausiai jų atsirado
net keletas. 2001 m. vasaros pabaigoje veiklą pradėjusio Informacinės
visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės tikslas
kaip tik ir yra informacinės visuomenės plėtros darbų koordinavimas.
Informacinės visuomenės sukūrimas yra itin sudėtingas iššūkis
Lietuvai, su kuriuo susitvarkyti galima tik sutelkus bendras pastangas,
pasiekus plačių visuomenės sluoksnių sutarimą ir pasitelkus stiprią
intelektualią politinę valią. Efektyvus ir konstruktyvus valstybės
institucijų, verslo ir visuomeninių organizacijų bendradarbiavimas gali
tapti ypač vertingu sudarant sąlygas visuomenei naudotis informacinės
visuomenės privalumais ir mažinant informacinę atskirtį. Šiame darbe yra
aptariamas informacinės visuomenės plėtros Lietuvoje procesas, teigiami
bruožai bei galimos kliūtys ir pavojai.

1. Informacinės visuomenės samprata ir...