Informacijos technologijos ir inovacijos

Konspektas
 5
Microsoft Word 148 KB
20 puslapiai

Informacijos ir komunikacijos technologijos konspektas. Informacijos ir komunikacijos technologijos konspektas.

1. Įvadas
Pastaruoju metu susidomėjimas informacijos technologijomis ir įvairaus pobūdžio inovacijomis nepalyginamai išaugo. Šiuos pokyčius iššaukė nuolat besikeičianti aplinka dėka atsiradusių naujų informacijos visuomenės kūrimosi prielaidų. Naujas visuomenės lygmuo pagreitino informacijos naudojimo, apdorojimo bei perdavimo sąlygas informacijos technologijų pagalba.
Todėl ne kas kita, o inovacijos vis labiau tampa vienu iš pagrindiniu konkurencinio pranašumo atributu gamybos, verslo, mokslo, kultūros ir kitose veiklos bei gyvenimo sferose.
Konkurencinio pranašumo pavidale inovacijos yra ne kas kita, o naujų produktų, paslaugų rezultatas, padidinantis gamybos ir paslaugų lygį, šiuolaikinių informacijos technologijų taikymą bei nulemiantis žmonių tarpusavio santykius ir jų santykius su informacija bei naujomis žiniomis.
Istorijos glūdumoje bet kokia technologinė pažanga vyko naudojant ginklus, prievartą, pažeidžiant kito garbę, laužant normas ir tradicijas, tačiau galiausiai, išrandant naujas ir tobulesnes priemones. Daugelis technologinių inovacijų ilgus šimtmečius laukdavo savo pripažinimo valandos ar likdavo menka improvizacija senai dogmai ar įsigalėjusiai taisyklei.
Tačiau neišvengiamai visuomenės, mokslo, meno ir tame tarpe technologijų atsinaujinimas vyko ir vyksta nuolat, tarsi pati istorija skatintų šį vyksmą ir transformacijas.
Šiandien ateities visuomenė įsivaizduojama kaip informacijos visuomenė, kuri yra "atvira, išsilavinusi ir besimokanti" (Informacijos visuomenė Lietuvoje - Programos projektas: 1999, 40).
Iš principo sukurianti palankias sąlygas ir prielaidas inovacijoms ir atradimams bei jų platesniam panaudojimui ir spartesniam įsisavinimui.
Visuomenė besiremianti informacija nuolat atsinaujina dėka išradybos rezultatų, todėl valstybė nenorinti likti technologinio, ekonominio, socialinio ir kultūrinio progreso kelkraštyje, turėtų atsižvelgti į inovacijas, jų skleidimą ir diegimą pačiose įvairiausiose srityse.
Į turinį
2. Pagrindinės sąvokos
2.1. Informacijos visuomenės sąvoka
Pastarąjį dešimtmetį sparti informacijos, komunikacijos ir informacinių technologijų plėtra ir pažangos rezultatai užplūdo rinką ir įvairius pasaulio regionus naujų gyvenimo ir veiklos priemonių pavidalu, taip sudarydami palankias sąlygas visuotinai plėtoti informacijos visuomenės idėją.
Dažniausiai informacijos visuomenė suprantama kaip ta, kurioje informacija vaidina ypatingai svarbų vaidmenį, kurioje laisvai ir intensyviai keičiamasi informacija ir ji vertinama, o šie informacijos mainai vyksta dėka informacijos technologijų. Naudojantis informacijos technologijomis ir jų teikiamomis...