Individualios darbuotojų veiklos planavimas

Vadybos referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 80 KB
9 puslapiai

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS
EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS
Administravimo ir kaimo plėtros katedra

Dovilė Ramanauskaitė
II kurso 6 grupės
Žemės ūkio buhalterinės apskaitos ir finansų
specialybė


INDIVIDUALIOS DARBUOTOJŲ
VEIKLOS PLANAVIMAS

Darbą tikrino: dėst.J.Žukovskis

Akademija 2004

Turinys

Įvadas
3
I. Planavimo samprata ir
būdai
4
II. Planų
rūšys
11
III. Individualaus darbo planavimo
pavyzdžiai13
Išvados
17
Literatūra
18

ĮVADAS

Šio darbo tikslas – susipažinti su planavimu, išsiaiškinti, kuo
planas yra naudingas ir kodėl reikalingas įmonei, kokia yra planavimo
svarba organizacijose, susipažinti su planų rūšimis, aptarti individualaus
darbuotojų veiklos planavimo pavyzdžius. Darbo tikslas, pateikti įvairių
autorių nuomonę šia tema.
Turbūt sutiksite su R.Želviu (2001), kad su planavimu mes nuolat
susiduriame savo įprastinėje veikloje. Planuojame dienos darbus, pirkinius,
atostogas, profesinę karjerą ir kt. Taigi, viena vertus, planavimas yra
mums gerai pažįstamas procesas. Kita vertus, kasdieniame gyvenime dažnai
planuojame paviršutiniškai, neapibrėžtai, paprastai vien sudarydami planą
mintyse, ir nesivarginame jį perkelti į popierių. Visų lygių vadovų darbe
planavimas yra konkrečiai apibrėžta funkcija su aiškiai nustatytomis
taisyklėmis ir principais.
Pasak A.Makštučio : „Planavimas yra grindžiamas moksliniu pagrindu,
todėl įgyvendinti šią funkciją visose valdymo grandyse privalo aukštos ir
aukščiausios kvalifikacijos specialistai, turintys teorinį pagrindą ir
praktinės veiklos patirtį, priklausomai nuo planavimo funkcijos paskirties
kompleksinės valdymo ir savivaldos sistemos grandyse“. [18, p.68]
Planavimas - tai procesas, vykstantis prieš imantis konkrečių veiksmų
ir padedantis priimti sprendimus dabartiniu metu galvojant apie ateitį.
Teoriškai, planavimo funkcijos tikslas yra pagerinti sprendimų priėmimo
kokybę analizuojant visus faktorius, turinčius įtakos tokių sprendimų
priėmimui ir užtikrinant, kad tie sprendimai atitinka firmos pasirinktą
strategiją. Pagrindinė planavimo paskirtis - ištirti galimas ateities
įvykių alternatyvas bei galimas situacijas, nustatyti įmanomas valdymo
sprendimų, reikalingų norimiems tikslams pasiekti, sekas.

I. Planavimo samprata ir būdai

Visų pirma, planavimas yra viena iš keturių valdymo funkcijų; kitos
yra organizavimas, vadovavimas ir kontrolė. Planavimas yra svarbiausia
valdymo funkcija. Jis nustato organizacijos tikslus ir uždavinius, kad
kiekvienas...