Imperatyvioms įstatymo normoms prieštaraujančio sandorio negaliojimas

Teisės referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 51 KB
4 puslapiai

CK 1.80 straipsnis nustato, kad sandoriai negali prieštarauti imperatyvioms įstatymo normoms. CK 6.157 stripsnyje nurodyta ,kad šalys negali savo susitarimu pakeisti, riboti ar panaikinti imperatyvių teisės normų galiojimo, taikymo, nesvarbu, kokia teisė – nacionalinė ar tarptautinė – šias normas nustato. Galima daryti išvadą, jog pripažįstami negaliojančiais sandoriai, kurie pažeidžia ne tik imperatyvias Lietuvos Respublikai, nuostatas. Negalioja tik imperatyvioms įstatymo normoms prieštaraujantys sandoriai. Jeigu įstatymo norma iš prigimties nėra imperatyvi, sandoris galioja, nors jai ir prieštaaruja.
Komentuojamajame straipsnyje aptariamas sandorio negaliojimas tik dėl jo turinio, bet ne formos prieštaravimo imperatyvioms įstatymo normoms.
Pagal CK 1.80 straipsnio I dalį imperatyvioms įstatymo normoms prieštaraujantis sandoris yra niekinis ir negalioja. Sandoris laikomas niekiniu, jeigu jis, vadovaujantis įstatymais negalioja nepaisant to, yra teismo sprendimas pripažinti jį negaliojančiu ar tokio sprendimo nėra. Tai viena iš negaliojančių sandorių rūšių. Šalys negali patvirtinti niekinio sandorio. Niekiniu sandoris gali būti laikomas tik tada, kai yra įstatymuose nustatyti pagrindai, pvz.,kai sandoris ar jo sąlygos prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms (CK 1.80str.), apsimestinis sandoris (CK 1.87str.), taraiamasis sandoris(CK 1.86str.). Reikalavimą dėl niekinio sandorio teisinių pasekmių taikymo gali pareikšti bet kuris bet kuris suinteresuotas asmuo. Niekinio sandorio teisines pasekmes ir niekinio sandorio faktą teismas konstatuoja ex officio (savo iniciatyva). Niekinis sandoris negalioja nuo pat jo sudaymo momento, nepriklausomai nuo to, ar yra pereikštas reikalavimas pripažinti tokį sandorį negaliojančiu.Tačiau tai nereiškia, kad visais atvejais nereikia kreiptis į teismą dėl tokio sandorio pripažinimo negaliojančiu.Kilus ginčui tik teismas, įvertinęs visas aplinkybes, gali toikį sandorį pripažinti negaliojančiu kaip niekinį.Šalys niekinį asndorį, sudaromą raštu, gali pasirašyti, t.y. jo sudarymąpatvirtinti savo parašu, bet neturi teisinės reikšmės šalių patvirtinimas, kad jos nori išsaugoti sandorį. Tokio sandorio negaliojimas nepriklauso nuo jį sudariusių asmenų valios.
Imperatyvioms įstatymo normoms būdingos konstitucinės, administracinės, finansų ir baudžiamosios teisės šakoms. Dauguma civilinės teisės normų yra dispozityvios. Tačiau civilinėje teisėje yra daug imperatyvių normų. Imperatyvios teisės normos yra privalomos ir jų savo valia sandorio subjektai negali keisti. Todėl sandoriai, pažeidžiantys tokias normas, yra niekiniai. Jie negalioja nuo jų sudarymo momento. Tokio sandorio vykdymas yra...