Gamybos veiksnių rinka

Referatas
 5
Microsoft Word 66 KB
7 puslapiai

Referatas apie gamybos veiksnius. Referatas apie gamybos veiksnius.

TURINYS

1. ĮVADAS 3
2. RAŠTVEDYBOS IR DOKUMENTO SĄVOKOS 5
3. BENDRIEJI DOKUMENTŲ ĮFORMINIMO REIKALAVIMAI 6
4. TVARKOMIEJI DOKUMENTAI 9
5. IŠVADOS 14
6.LITERATŪRA 15

1. ĮVADAS
Šiuolaikinė raštvedyba apibūdinama kaip dokumentų valdymo sistema. Šiai sistemai būdingi tam tikri darbų su dokumentais procesai, kurie prasideda parengus ar gavus dokumentą ir baigiasi atrinkus dokumentus saugoti ar naikinti.
Dokumentuose užfiksuota informacija yra svarbi vertybė. Sukauptos informacijos pagrindu priimami įvairaus lygio valdymo sprendimai. Efektyvūs bei objektyvūs sprendimai reikšmingi ne tik valstybės mastu. Nuo valdymo sprendimų kokybės priklauso ir verslo sėkmė ar nesėkmės.
Informacijos procesus bei įvairias darbų su dokumentais sritis reglamentuoja valstybė. Pastaraisiais metais priimta naujų teisės aktų. Bendrieji darbo su informacija ir dokumentacija principai nustatyti Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatyme (Žinios, 1996. Nr. 71-1706). 2000 metais priimtas Teises gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų įstatymas (Žinios. 2000, Nr. 10-236). Pagal šį įstatymą su oficialiaisiais dokumentais, jei jų informacija nėra slapta, konfidenciali, tarnybinė ar privati pateikę rašytinį prašymą, gali susipažinti visi asmenys. Dokumentų prieinamumas yra svarbi žmogaus teisių realizavimo sąlyga. Be to, tai yra ir viešojo administravimo skaidrumo bei efektyvumo proceso sudėtinė dalis.
Lietuvos Respublikos Konstitucijoje laiduojamą peticijos teisę reglamentavo Lietuvos Respublikos peticijų įstatymas (Žinios, 1999. Nr. 66-2128). Asmenų teisės kreiptis į institucijas su prašymais bei pasiūlymais ir gauti atsakymus reglamentuotos Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme (Žinios. 1999. Nr. 60-1945) bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintame dokumente Piliečių ir kitų asmenų prašymų, pareiškimų, pasiūlymų ir skundų nagrinėjimo institucijose, kurios nėra viešojo administravimo subjektai, tvarka (Žinios. 2000, Nr. 49-1423).
Naujų informacijos technologijų plitimas pareikalavo racionalesnių ir spartesnių informacijos įvedimo į kompiuterio atmintinę būdų. 2000 metais sukurtas naujas lietuviškos kompiuterių klaviatūros standartas LST 1582. Naudojantis naująja klaviatūra vėl galima mokytis pastaruoju metu Lietuvoje primiršto aklojo rašymo metodo. Šis metodas yra vienintelė spartaus darbo su klaviatūra įgūdžių formavimo prielaida.
Informacijos sutelkimas į elektronines laikmenas kelia informacijos apsaugos teisinių bei praktinių problemų. Pradžia šioms problemoms spręsti padaryta. 2000 metais priimtas Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymas...