Fizikos svyravimai

 5
Microsoft Word 106 KB
13 puslapiai

FIZIKA

Programa

Dalyko paskirtis

Vidurinėje mokykloje mokydamiesi fizikos teorijos ir atlikdami eksperimentus, moks-leiviai galės nuodugniau suvokti pagrindines klasikinės ir moderniosios fizikos sritis. Fizikos programa apima svarbiausias fizikos mokslo žinias. Kursas turėtų suteikti sistemingų žinių, įgūdžių ir suformuoti vertybines nuostatas, kurios leistų kiekvienam moksleiviui suvokti es-minius fizikos dėsnius, vyksmus bei reiškinius, jų tarpusavio ryšius, gebėti taikyti šias idėjas aiškinant supančią aplinką. Jis skirtas padėti moksleiviui siekti gamtamokslinio raštingumo, gebėjimo skirti, kas moksliška, o kas ne, suvokti, kad tik visapusiškai išprusęs pilietis gali de-ramai dalyvauti šiuolaikinės visuomenės gyvenime. Esminės žinios plečiamos nuodugniau analizuojant fizikinius reiškinius, mokslines idėjas, atliekant stebėjimus ir bandymus.
Paskutinio vidurinės mokyklos fizikos mokymosi koncentro programa apima ir kai ku-rias fizikos kurso dalis, nagrinėtas ankstesnėse klasėse. Pavyzdžiui, pagrindinėje mokykloje moksleiviai jau mokėsi mechanikos, šiluminių reiškinių, susipažino su elektros bei optikos pradmenimis. Siekiant nuosekliai išdėstyti koncentro temas, programoje nevengta pakartoti esminių tos fizikos dalies terminų, sąvokų ar net dėsnių. Pagrindinio laiko tam nereikėtų skir-ti, pakanka moksleiviams juos priminti. Programa tėra orientyras, gairės mokytojams ir moks-leiviams, pasirenkantiems XI–XII klasėse konkretų fizikos mokymosi kursą. Dėl to prie pro-gramos nebepridedamas rekomenduotinų uždavinių sąrašas.
Vidurinėje mokykloje moksleiviai turi trejopą pasirinkimą: jie gali mokytis fizikos pa-gal bendrojo arba išplėstinio kurso programą, gali visai jos nebesimokyti.
Bendrojoje fizikos programoje numatomi bendrojo ir išplėstinio kurso mokymo(si) uždaviniai ir turinys. Po bendrosios programos pateikiami išsilavinimo standartai, nusakantys moksleivių žinių ir gebėjimų reikalavimus baigiant XII klasę, o ne ką tik išnagrinėjus temą. Mokytojai, atsižvelgdami į moksleivių poreikius bei gebėjimus, mokymo(si) sąlygas mokyk-loje, bendrųjų programų ir išsilavinimo standartų reikalavimus, pritaiko fizikos ugdymo turinį klasei (mobiliai grupei) ir pavieniams moksleiviams. Individualizuotas ugdymo turinys moky-tojo planuojamas visiems mokslo metams ir trumpesniems laikotarpiams (temai, pamokai). Individualizuojant ugdymo turinį išsilavinimo standartai konkretinami formuluojant moky-mosi uždavinius, kurie nusako moksleivių pasiekimus bei vertinimo kriterijus konkrečiai pa-mokai.

Dalyko struktūra

Moksleiviai, kurie ateityje nenumato studijuoti fizikos ar imtis kitos...