Fizikinė tarša

Fizikos rašiniai
Rašinys
 5
Microsoft Word 57 KB
5 puslapiai

Fizikinė aplinkos tarša ir jos poveikis

Fizikinės taršos rūšys

Fizikinė aplinkos tarša yra suprantama kaip tam tikros rūšies energija,kuri gali sukelti sveikatos pakenkimus tuoj pat arba po tam tikro veikimo laikotarpio.Fizikinė aplinkos tarša gali būti gamtinės ir antropogeninės kilmės.
Įvairios energijos rūšys yra priskiriamos fizikinei taršai,kuri gali sukelti sveikatos pakenkimus.
Fizikinės taršos rūšys yra:
1. triukšmas ir virpesiai;
2. jonizuojančioji spinduluotė;
3. nejonizuojančioji spinduliuotė.
Daugumą gyventojų nuolat veikia aplinkos triukšmas,radonas,ultravioletinė radiacija bei temperatūros svyravimai.Minėti veiksniai gali kelti pavojų padidintos sveikatos rizikos grupių žmonėms.Didžiausia pavojų sveikatai kelia dėl žmogaus veiklos kilusi fizikinė aplinkos tarša.Didelis triukšmas darbe veikia milijonus žmonių.Apie 5mln. žmonių buvo paveikti pavojingų apšvitos dozių Černobylio branduolinio reaktoriaus katastrofos,be to, daugeliui metų buvo užteršti žemės plotai,kad tapo netinkami gyventi ir vystyti ūkinę veiklą.

Jonizuojančioji spinduluotė ir jos sukeliami sveikatos pakenkimai

Radiacijos keliamas pavojus oraganizmui gali būti jonizuojantis ir nejonizuojantis. Spinduliavimo esmę sudaro kai kurių cheminių elementų savybė išskirti elektromagnetinę energiją.
Radioktyvumas (cheminių elementų savybė spinduliuoti energiją) būna natūralus arba gamtinis (radiacinis fonas) ir dirbtinis,sukuriamas urano reaktoriuose.
Organizmą veikia kosminiai spinduliai,oro,žemės,vandens,augalų ir visų gyvų organizmų radioktyvūs elementai bei jų produktai.Radioaktyvios medžiagos irdamos skleidžia alfa,beta ir gama spindulius.Žemės paviršiuje daugiausiai spinduliuoja radonas,radioktyvusis kalis,uranas,toris.Jų
spinduluotė sudaro radiacijos foną,kurio intensyvumas priklauso nuo saulės aktyvumo,uolienos sudėties,metų laiko.Natūralus radiacijos fonas sveikatai nepavojingas.


Jonizuojančiąją spinduluote vadinama tokia energijos rūšis,kuriai veikiant aplinkoje iš cheminių medžiagų atomų ir molekulių susidaro skirtingų krūvių dalelės-jonai,galintys sukelti jonizaciją gyvų organizmų audinių ląstelėse.

Tokia spinduluotė skleidžia savaime skylant atomo branduoliams. Visų medžiagų mažiausia dalelė,kuri išlaiko savo struktūrą ir chemines savybes,yra atomas,Atomas yra sudarytas iš branduolio ir apie jį skriejančių elektronų.Atominis svoris lemia cheminę elemento charakteristiką-elektronų skaičių,jų išsidėstymą,tarpusavio atomų rūšį.Cheminiai elementai,kurių branduoliuose yra vienodas skaičius protonų,bei...