Filosofijos programa

Referatas
 5
Microsoft Word 42 KB
3 puslapiai

VILNIAUS TEISĖS IR VERSLO KOLEGIJOS

TEISĖS FAKULTETO

BENDROJO AUKŠTOJO LAVINIMO DALYKŲ KATEDRA

FILOSOFIJOS PROGRAMA
2004-09-15
Vilnius

Kurso paskirtis – teikti studentams žinių apie svarbiausias filosofijos problemas ir sąvokas, ugdyti kritišką ir kūrybišką mąstymą, gebėjimą sieti dalykines studijas su pasaulėžiūros formavimu, vidinės kultūros tobulinimu, šių žinių pritaikymu praktiniame gyvenime.
Kurso apimtis: paskaitos – 48 val., seminarai – 16 val.
Dėstymo forma – paskaitos, seminarai, konsultacijos.
Atsiskaitymo forma – egzaminas.

ĮVADAS

Aukštojo mokslo studijoms būdinga siekti specialiojo ir bendrojo pobūdžio disciplinų žinių,kad aukštąją mokyklą baigęs absolventas būtų visapusiškai išsilavinęs žmogus. Tai pasakytina tiek apie universitetines,tiek apie kito aukštojo mokslo studijas. “Nuosekliųjų studijų programų nuostatai” numato fundamentinių filosofinių – pasaulėžiūrinių disciplinų dėstymą ir apimtį universitetinėse studijose. Kaip bendroji pasaulio pažinimo metodologija, filosofija teikia pagrindinių pažinimo principų ir jų visumos sampratą, ugdo gebėjimą integruoti įvairių sričių žinias, susidaryti teoriškai argumentuotą pasaulėžiūrą.
Filosofijos kursas yra dėstomas I kurso 1 semestre arba 2 semestre(priklauso nuo specialybės).
Kiekvieną savaitę paskaitos – 3 val., kas antrą savaitę seminarai – 2 val. Filosofijos kursui skiriami 2 kreditai.
Ši programa ir siekia suteikti Vilniaus Teisės ir Verslo kolegijos studentams žinių apie fundamentines, filosofijos svarstomas būties ir jos pažinimo, žmogaus ir vertybių santykio, visuomenės raidos problemas, idėjas ir sąvokas, parodant kada ir kokiuose istoriniuose bei kultūriniuose kontekstuose jos kilo, kaip buvo sprendžiamos ir keitė viena kitą, ką jos reiškia dabarties pasaulyje.
Studentams, studijavusiems filosofiją ir išlaikiusiems egzaminą kitose aukštosiose mokyklose egzaminas gali būti užskaitomas nustatyta tvarka.
Kursas dėstomas lietuvių kalba.
Studentų žinios vertinamos pagal suminio (kaupiamojo) vertinimo sistemą, t.y.studentai gali kaupti balus aktyviai dalyvaudami...