Filosofijos įvado santrauka

Konspektas
 5
Microsoft Word 41 KB
3 puslapiai

7 tema: Istorijos sampratos
Paradoksaliai istorija yra ir prasmės kriterijus, ir absoliutinančių tezių reliatyvumas, o gal ir visiškas atmetimas.
Įtampa tarp istorijos prasmės ir beprasmškumo, vienu iš istorijos filosofijos metodų laikomas toks: tyrinėti ypatingą žmogaus santykį su istorija praeityje, kad būtų geriau suprastas savas laikotarpis.
Sen. Graikams istorijos tema buvo suvokiama kaip nepraeinanti, o tapsmas ir nykimas suvokiami, kaip paviršinio pasaulio reiškiniai. Aukštasis pažinimas privalėjo pakilti virš jų. Amžinojo idėjų pasaulio akivaizdoje istoriškumas buvo suvokiamas kaip nereikšminga nuokrypa arba kaip iš esmės amžinas to paties sugrįžimas. Istorijų raida buvo mastoma kaip sukimasis ratu.
Teologiškai aiškindamas istoriją, Augustinas antikinei sanpratai priešpriešina biblinę krikščioniškąją tiesialinijinės raidos su vienkartiniais įvykiais sampratą: Dievas kūrėjas sukūrė pasaulį iš nieko ir panorėjęs savo valia jį sugrąžins.
Krikščionybė suvokia save kaip istorinę religiją,grindžiamą vienkartiniu istoriniu įvykiu, kuris, kaip Dievo apreiškimas, atveria mums antiistorinę perspektyvą.
Istorija yra vidinių šio pasaulio negandų sąvoka, pasaulio, kuris pilnas beviltiškos painiavos, o drauge įžanga ir ruošimasis Dievo per Kristų paskelbtam išganymui, amžinąjai Dievi Karalystei, kuri yra “ne iš šio pasaulio”.
Žmogaus buvimo – pasaulyje požiūriu istorijos pramė yra ta, kad ji yra dabartinio buvimo- pasaulyje genezė.
Istorijos prasmė yra tokia, kokią mes jai suteikiame veikdami.
Istorija suprantama pagal analogiją gamtai, ar tai būtų žvaigždynų sukimasis, ar gyvybės procesai. Tokiu būdu atsiranda cikliška istorijos samprata, o kraštutiniu atveju kalbama apie amžiną vieno ir to paties pasikartojimą.
Istorija suprantama kaip žmogaus pažangos, tolesnis vystymosi ir emancipacijos procesas. Šis procesas iš pradžių buvo mąstomas teologiškai: Dievas yra proceso priežastis. Pasaulio istorijai jis suteikia išganymo istorijos reikšmę. Istorijoje jis auklėja žmoniją
Istorijos procesą galima skirstyti į epochas, kurios viena vertus atitinka kūrimo dienas (gamta) ir, antra vertus, žmogaus gyvenimo...