Filosofijos įvadas1

Konspektas
 5
Microsoft Word 111 KB
14 puslapiai

Filosofijos atsiradimas
Filosofija pradėjo atsirasti, kai žmogui nebepakako tradicinių mitologinių atsakymų į jį jaudinan-čius klausimus. Nors filosofija priešino save mitologijai,jai atsirasti pagrindą davė mitologinis pasaulio aiškinimas.
Kas būdinga antropomorfiniam (mitologiniam) pasaulio aiškinimui?
• Mite veikia ir paprastojo mirtingojo likimą lemia su įvairiais reiškiniais tapatinami die-vai ir pusdieviai.
• Naudojamasi poetiniais įvaizdžiais.
• Mitas yra paprastas pasakojimas.
• Jis remiasi tradicija.
Tūkstančius metų tokio pasaulio aiškinimo žmogui užteko.Nors mitas nekėlė tiesioginių klausi-mų, faktiškai jis davė atsakymus į labiausiai žmogų dominusius klausimus apie jo paskirtį ir lemtį, pasau-lio suvokimą ir tvarką, laiką ir amžinybę.Mitologinis pasaulio aiškinimas buvo būtinas žmogaus raidos etapas,tačiau ilgainiui mito autoritetas ėmė mažėti Priežastys:
• Mokslo tobulėjimas (aritmetika,geometrija,astronomija). Mitologiniai vaizdi-niai ėmė atrodyti naivūs labiau išsilavinusiems žmonėms.
• Mito teisingumas susidūrus su kitos tautos mitu, imamas ginčyti.
Todėl greta atsiranda teorinis pasaulio aiškinimas:
• Dievus ir herojus keičia beasmenės jėgos,stichijos.(užuot kalbėję apie Posei-doną,Tetidę, kalbama apie vandenį)
• Aiškinant teoriškai, vartojami ne poetiniai įvaizdžiai, o tikslios sąvokos (pvz.: Atomas – mažiausia nedaloma dalelė)
• Laisvą pasakojimą keičia teorija-loginiais ryšiais siejamų teiginių sistema.
• Teorija remiasi ne tradicija ir tikėjimu, o proto argumentais,įrodymais.
Teorinis pasaulio aiškinimas atsirado maždaug VIIa.pr.Kr. Senovės graikai jį vadino filo-sofija.

Kas yra filosofija?
„Savo turiniu ji yra išnešiojusi bei pagimdžiusi visus mokslus, su jais tačiau nesusilieda-ma ir jų neatstodama:visų mokslų motina ji pati nėra mokslas“(A.Maceina)
Filosofija aiškina būties pagrindus, žmogaus santykį su pasauliu ir pačiu savimi.
I.Kantas pabrėžė , jog filosofą turi dominti štai tokie klausimai:
Ką aš galiu žinoti?
Ką aš privalau daryti?
Ko aš galiu tikėtis?
Kas yra žmogus?(pamatinis klausimas su kurių susiję pirmieji trys.)
Filosofija yra bandymas argumentuotai atsakyti į iš esmės ginčytinus konceptinius klau-simus.(L.C.Becker)
Filosofija yra kritinė mąstymo analizė.
1) Filosofija glaudžiai susijusi su refleksija t.y. mąstymu nukreiptu ne į išoriniu dalykus, bet į patį mąstymo procesą, prielaidas.
2) Filosofijos apibrėžtis tai jos kritinė orientacija.Filosofas siekia kritiškai įvertinti mąs-tymo priemones, būdus ir rezultatus.
Filosofija nagrinėja kaip daiktai...