Fabijono kemėšio sociologinė samprata

Referatas
 5
Microsoft Word 74 KB
8 puslapiai

FABIJONO KEMĖŠIO SOCIOLOGINĖ SAMPRATA

Įvadas
Profesorius Mečislovas Treinys kalbėdamas apie Fabijoną Kemėšį jį pavadino „vienu ryškiausių ir tauriausių Lietuvos daugiabriaunės paribių problemos sprendėjų“. Ir neatsitiktinai, nes Fabijonas Kemėšis – įvairialypė asmenybė. Jis – kunigas, ekonomikos profesorius, sociologas, politologas, moralistas, kooperacijos veikėjas, žurnalistas. Visą savo gyvenimą nenuilstamai siekęs tautos ir jos politinių jėgų, visų pirma – dešiniųjų, vienybės, santaklos bendram kuriamajam darbui. Jis korporatyvinio atstovavimo šalininkas, ekonominių ir socialinių mokslų sintezės, tautos moralinio ugdymo, visuomenės solidarizmo iniciatorius ir vykdytojas. Jo darbai rodo, jį buvus nuoseklų mastytoją, kuriam rūpėjo daugybė įvairių klausimų. Fabijonas Kemėšis ne tik kūrė idėjas, apibendrino pasaulio, ypač anglosaksų kultūros patirtį, bet visa tai siejo su Lietuvos realijomis, su viltimi sukurti vieningą ir laisvą Lietuvą.
Fabijono Kemėšio gyvenimas neatsiejamas nuo jo keltų ir puoselėtų idėjų. Jis jų neatsisakė net žiauriai tardomas ir kalinamas. Tai rodo NKVD tardytojų surašyti protokolai, kuriuose aiškiai užfiksuota pozityvi jo idėjos raiška, jos gynimas. Tai, kas Fabijonui Kemėšiui buvo svarbu laisvėje, buvo morališkai apginta ir nelaisvėje, nors dėlto jis paaukojo gyvybę.
Iki 1990 Fabijono Kemėšio asmenybę, kaip ir jo nuveiktus darbus gaubė užmarštis. Tik 1990 balandžio 10 dieną, Lietuvos žemės ūkio akademijos vadovybės prašymu, Fabijonas Kemėšis buvo reabilituotas. Tačiau konfiskuoti profesoriaus rankraščiai, deja, nepasiekė mūsų dienų, nes NKVD juos sunaikino. Kartu su reabilitacija, žingsnis po žingsnio Fabijonas Kemėšis ir jo darbai grįžta Lietuvai. Kone labiausiai domimasi jo pasisakymais dėl Lietuvos valstybės politikos ir valdymo sanklodos. Šiuo aspektu, Fabijono Kemėšio nuostatas, palyginti nuosekliai, pristato profesorius V. Pruskus darbe „Socialinė katalikybė tarpukario Lietuvoje“ išleistame Vilniuje (VPU) 2001 metais. Tiesa, tenka pažymėti, jog autorius neišskiria ir atskirai neaptaria Fabijono Kemėšio pasisakymų. Jis juos pateikia bendrame istorijos kontekste, taip leisdamas pajusti bendras to meto nuotaikas, ir kartu sugretinti Fabijono Kemėšio ir kitų to laikmečio žymių kunigų samprotavimus bei pozicijas. Kita publikacija – „Tautos suvienijimo vizija F. Kemėšio darbuose“ yra jau po Fabijono Kemėšio mirties išleistoje jo knygoje „Krikščioniškosios ekonomijos link“ (1997). Profesorius M. Treinys minėtame straipsnyje glaustai pristato Fabijono Kemėšio asmenybę, pateikia reikšmingiausius jo gyvenimo faktus, šiek tiek daugiau...