Europos teisės bilietai

Teisės konspektai
Konspektas
 5
Microsoft Word 149 KB
20 puslapiai

Konkurencijos teisės konspektas. Konkurencijos teisės konspektas.

12. Konkurencijos teisė
Bendrijos konkurencijos teisės tikslai. Konkurenciją ribojantys susitarimai. Piktnaudžiavimas dominuojančia padėtimi. Susijungimų kontrolė. Konkurencijos priežiūra

KONKURENCIJOS TEISĖ

Vieningos rinkos įkūrimas reikalauja ir vieningos konkurencijos teisės. Ši teisė taikoma tiek įmonėms (privačioms ir valstybinėms), tiek valstybėms.
Asociacijos sutartis su Lietuvos Respublika 64 str. numato, kad yra nesuderinami su tinkamu šios sutarties funkcionavimu išvardinti veiksmai ir jie turi turėti įtakos prekybai tarp ES ir Lietuvos.
Draudžiami visi susitarimai tarp įmonių, įmonių asociacijų sprendimai, bendra įmonių veikla, kurios tikslas arba rezultatas yra konkurencijos stabdymas, varžymas arba iškraipymas.
Ši 64 str. 1 dalis nukopijuoja Romos sutarties 81 (85) str.
Draudžiamas vienos ar daugiau įmonių piktnaudžiavimas dominuojančia padėtimi visoje LR ar EB teritorijoje, ar didesnėje jos dalyje. (82 (86) str.)
Asociacijos sutartis draudžia bet kokią tam tikroms įmonėms arba tam tikrų prekių gamybai palankumą išreiškiančią valstybinę pagalbą, kuri iškreipia ar grasina iškreipti konkurenciją. Tai numatyta Romos sutarties atitinkamame 87 (92) str., kuris draudžia valstybinę pagalbą. 2 p. – bet kokia veikla, prieštaraujanti šiam straipsniui yra vertinama remiantis kriterijais, kurie kyla taikant sutartis, įkuriančia EB 85,86,92 str. normas (81,82,87 str. dabar), o produktai, kurie patenka į sutarties, įkuriančios EAPB galiojimo sferą, vertinami remiantis atitinkamomis EAPB sutarties taisyklėmis ir su ja susijusiais normatyviniais aktais. Visi antikonkurenciniai veiksmai vertinami pagal EBT nustatytas taisykles (jomis turėtų sekti ir LR teismai).
Kiekvienos šalies konkurencijos įstatymai numato susitarimų, piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi, valstybės pagalbos ir koncentracijos kontrolę.
Klausimas: Koks yra santykis tarp EB ir kiekvienos šalies vidaus teisės? Gali būti taikoma ir ta, ir ta, jei yra poveikis tarpbendrijiniams mainams. Galimos 2 konkurencijos pažeidimų sankcijos:
• administracinė;
• teisminė.
Administracinės sankcijos tikslas – ginti viešuosius interesus, t.y. užtikrinti konkurenciją. Vietinės konkurencijos tarnybos gali nagrinėti bylą tol, kol jos nesiėmė Komisija.
Negalimos dvigubos sankcijos už tą patį antikonkurencinį veiksmą. Todėl jei Komisija priėmė sankcijas, antrą kartą vidaus tarnyba už tą patį veiksmą negali priimti kitų sankcijų. 1972 12 14 Boehringer.
Konkurencijos teisėje tam tikri klausimai sprendžiami išimtinai Komisijos. Todėl, jeigu Komisija, veikdama pagal išimtinę kompetenciją, nustato, kad veiksmas nėra...