Europos sąjungos institucijos

 5
Microsoft Word 297 KB
42 puslapiai

KLAIPĖDOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ KOLEGIJA
TEISĖS KATEDRA
STUDIJŲ PROGRAMA
VIEŠASIS ADMINISTRAVIMAS
Leidžiama ginti
KATEDROS VEDĖJA
J.Paulauskienė
2005-____-____

PAGRINDINĖS EUROPOS SĄJUNGOS
INSTITUCIJOS

Baigiamasis darbas

DIPLOMANTAS
Darius Šileikis
2005-____-____


VADOVAS
Darius Kurpavičius
2005-____-____


RECENZENTAS
___________________
2005-____-____

Klaipėda, 2005
TURINYS

1. Profesinių kompetencijų Sąrašas
2. Įvadas
3. Literatūros šaltinių apžvalga
4. Darbo metodai ir priemonės
5. Europos Sąjungos istorinė apžvalga
6. Pagrindinės Europos Sąjungos institucijos
6.1. Europos Parlamentas
6.2. Europos Viršūnių Taryba
6.3. Europos Taryba
6.4. Europos Komisija
6.5. Europos Audito Rūmai
6.6. Europos Teisingumo Teismas
7. Darbo rezultatai ir jų aptarimas
8. Išvados ir rekomendacijos
Literatūros sąrašas
Anotacija
Summary
Priedai

1. PROFESINIŲ KOMPETENCIJŲ SĄRAŠAS

• Teisinis konsultavimas
• Teisinis auditas
• Teisės norminių aktų ir lokalinių dokumentų kūrimas bei jų laikymosi priežiūra
• Teisės subjektų teisių gynimas ir teisėtų interesų atstovavimas
• Valstybės valdymo subjektų teisinis konsultavimas ir teisinis auditas
• Teisės norminių aktų ir valstybės valdymo subjektų lokalinių dokumentų kūrimas bei laikymosi priežiūra.

2. ĮVADAS

Europos Sąjungos istorijos pradžia sietina su trimis Europos Bendrijomis: 1951 m. Paryžiuje įsteigta Europos anglių ir plieno bendrija, 1957 m. Romoje įsteigtos Europos atominės energetikos bendrija ir Europos ekonominė bendrija. 1967 m. liepos 1 d. visoms trims bendrijoms įsteigus bendras institucijas, imtas taikyti "Europos Bendrijų", arba "Europos Bendrija", terminas
Pagrindiniai Europos Sąjungos tikslai yra:
- sukurti kuo "glaudesnę Europos tautų sąjungą, kurioje sprendimai yra priimami kuo arčiau piliečio" (Europos Sąjungos sutartis);
- skatinti subalansuotą ekonominę ir socialinę pažangą, sukuriant teritoriją be vidinių sienų, stiprinant socialinę ir ekonominę sanglaudą, įsteigiant ekonominę ir valiutų sąjungą su vieninga valiuta;
- ginti jos interesus tarptautinėje arenoje, ypač įgyvendinant bendrą užsienio ir saugumo politiką, įskaitant bendros gynybos politikos plėtojimą, vedantį į bendrą gynybą;
- stiprinti jos valstybių narių piliečių teisių ir interesų apsaugą, įvedant ES pilietybę;
- plėtoti glaudų bendradarbiavimą teisėsaugos ir vidaus reikalų srityse.
Kuriantis Europos Sąjungai kūrėsi ir jos institucijos. Jos...