Esė šventinių vakarų vakaronių rytmečių popiečių organizavimo ypatumai bendrojo lavinimo mokyklose

Rašinys
 5
Microsoft Word 44 KB
3 puslapiai

TURINYS
Įvadas 2
1 Vakaronės 3
2 Vakarai 4
2.1 Šokių vakaras 4
2.2 Poilsio vakaras 4
2.3 Klausimų ir atsakymų vakarai 5
2.4 Siurprizų vakarai 5
3 Rytmečiai ir popietės 5
Apibendrinimas 6
Literatūra 7

Įvadas
Daugelis pedagogų (ar besiruošiantys jais tapti) sutiktų su nuomone, kad mokyklos kultūrinis gyvenimas priklauso ne tik nuo regiono ar vietos papročių ir tradicijų, aplinkos, kurioje yra mokykla, bet ir nuo mokytojų, kurie formuoja požiūrį į daugelį vertybių; nuo jų aktyvumo ir supratimo, kaip, kokia kryptimi plėtoti papildomą ugdymą, kokios formos mokyklos bendruomenei reikalingiausios, priimtiniausios vienai ar kitai temai pateikti ( 2, p. 7).
Didžiausią papildomo ugdymo dalį sudaro renginių organizavimas. Renginys – tai vieningas, laike ir erdvėje apribotas žodžių, veiksmų, vaizdų junginys, skirtas tam tikrai temai atskleisti ir išreikštas atitinkamomis priemonėmis bei metodais (L. Surginienė). Lietuvoje kultūros ir švietimo įstaigose sutinkama labai plati renginių įvairovė. Aš savo darbe apžvelgsiu tik keletą renginių formų. Tai šventiniai vakarai, vakaronės, rytmečiai bei popietės. Bei aptarsiu jų organizavimo ypatumus bedrojo lavinimo mokyklose (2, p. 7).
Sąvoka „vakaronė“ enciklopedijoje aiškinama taip: „Europos tautų bendruomenės paprotys rinktis vakarais iš eilės kurioje nors kaimo pirkioje su savo įrankiais dirbti savo smulkų darbą arba talkinti šeimininkui – verpti, megzti, austi juostų, vyti pančius, kedenti vilnų, plėšyti plunksnų. Per vakarones dainuodavo, žaisdavo, sekdavo pasakas, mindavo mįsles, šeštadieniais ir šokdavo“.

1 Vakaronės
Šiandieninės vakaronės nelabai atitinka savo kilmę, nes, pasikeitus socialinėms sąlygoms, jos įgavo kitokį atspalvį. Dažniausiai dabar organizuojamos liaudiškos, etnografinės trijų kartų (vaikai, tėvai, seneliai), tarmių vakaronės. Įvairūs autoriai vakarones skirsto į pažintines, pramogines ir mišriąsias. Pažintinės vakaronės – tai susitikimai su įžymiais žmonėmis, pramoginės – esant šventinei situacijai, o mišriosios – gali vadintis ir „žiburėliais“. Pažintinėje vakaronėje mažai svečių, dagiau...