Es švietimo politika

Referatas
 5
Microsoft Word 101 KB
12 puslapiai

Referatas - švietimo politika. Svietimo politika es. švietimo politika referatas su literatura. švietimas es referatas. Referatas - švietimo politika. Es švietimo politika referatas. Svietimo politika es. švietimo politika referatas su literatura.

Turinys
SOCRATES 2
LEONARDO DA VINCI 5
1. Mobilumo projektai 6
2. Bandomieji projektai 8
3. Kalbų mokymo ir mokymosi projektai 8
4. Tarptautinių tinklų projektai 9
5. Mokslinių tyrimų projektai 9
Dalyvaujančios šalys 10
JAUNIMAS 12
1. Pagrindiniai reikalavimai projektams 13
2. Programos veikla 13
ĮVADAS 17
IŠVADOS 18
Naudota literatūra 20

ĮVADAS
Švietimo politika (angl. education politicy, pranc. politique d_éducation, vok. Bildungspolitik) - Europos Sąjungos vykdomų priemonių, skatinančių ES valstybes bendradarbiauti švietimo srityje, visuma. Nors švietimo svarba keliant ekonominę ir socialinę gyventojų gerovę yra didelė, ES švietimo politikos formavimas ir vykdymas priklauso valstybių narių kompetencijai.
Savo referate, kurio tema „Švietimo politika“, pabandysiu trumpai apžvelgti ES vykdomas priemones, skatinančias ES valstybes bendradarbiauti švietimo srityje. Trumpai apibūdinsiu šiuo metu vykdomas ES švietimo programas ne tik ES šalyse, bet ir Lietuvoje. Plačiau aptarsiu tris pagrindines švietimo programas, t. y. SOCRATES, LEONARDO DA VINCI ir JAUNIMAS. Išvardinsiu jų pagrindinius tikslus bei uždavinius, privalumus trūkumus ir paminėsiu, kokį bendrą teigiamą poveikį Lietuvai turės ES sąjungos vykdomos švietimo programos. Išvardinsiu šalis, kurioms šios programos yra atviros ir kurios jose gali dalyvauti.

Švietimo sritis nebuvo įtraukta į 1957 m. Europos ekonominės bendrijos steigimo (Romos) sutartį. Vėliau su švietimo politika susijusios nuostatos buvo priimamos neprivalomų reglamentų arba išvadų forma. Vienas iš svarbesnių nutarimų - 1976 m. Švietimo ministrų tarybos patvirtinta rezoliucija dėl veiksmų švietimo srityje programos, kuri padėjo pamatus valstybių narių bendradarbiavimui šioje srityje. Europos matmuo švietimo srityje buvo pabrėžtas Suvestiniame Europos akte, o 1988 m. rezoliucija Taryba paragino Bendriją ir valstybes nares įtraukti Europos matmenį į vidurinėse mokyklose dėstomų dalykų sąrašą. Bendradarbiauti švietimo srityje paskatino vieningos rinkos programos nuostatų, susijusių su abipusiu aukštojo mokslo diplomų pripažinimu, įgyvendinimas.
Švietimo politikos nuostatos įtvirtintos Europos Bendrijos steigimo sutarties 149 straipsnyje, kur teigiama, kad "Bendrija prie švietimo lygio kėlimo prisideda skatindama valstybių narių bendradarbiavimą ir prireikus paremdama jų veiksmus bei imdamasi papildomų veiksmų, kartu visiškai pripažindama valstybių narių atsakomybę už mokymo turinį ir švietimo sistemų organizavimą ir gerbdama jų kultūrų bei kalbų įvairovę". Taigi straipsnio formuluotė atspindi atsargų ES valstybių požiūrį į...