Es finansinė parama Lietuvos žemės ūkiui

Referatas
 5
Microsoft Word 80 KB
9 puslapiai

žemės ūkis.parama. referatas. žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondas. žemės ūkis.parama. referatas. žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondas.

TURINYS


1. Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo finansinė parama
Lietuvai ir jos administravimas…………………………………………………….…3
1.1. Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo remiamų Lietuvos kaimo plėtros priemonių finansavimas…3
1.2. Tiesioginių išmokų Lietuvos žemės ūkio veiklos subjektams mokėjimas iš Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo…4
1.3. Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo ir SAPARD programos paramos Lietuvai palyginimas…5
2. ES finansinės paramos Lietuvos žemės ūkiui įsisavinimo problemos ir jų sprendimas…6
2.1. ES finansinės paramos Lietuvos žemės ūkiui įsisavinimo teisinės problemos ir jų sprendimo būdai…6
2.2. ES finansinės paramos Lietuvos žemės ūkiui įsisavinimo problemos dėl neefektyvaus visuomenės ir galimų pareiškėjų informavimo ir jų sprendimo būdai……………7
2.3. Kitos ES finansinės paramos Lietuvos žemės ūkiui įsisavinimo problemos ir jų sprendimo būdai……8
Išvados…10
Informacijos šaltinių sąrašas…11

1. Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo finansinė parama Lietuvai ir jos administravimas

1.1. Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo remiamų Lietuvos kaimo plėtros priemonių finansavimas
2004 m. gegužės 1 d. įstojusi į Europos Sąjungą (toliau – ES), Lietuvos Respublika (toliau – LR) įgijo teisę gauti Bendrijos finansinę paramą. ES finansinė parama pasieks daugelį Lietuvos ūkio sektorių, tačiau, kaip ir senosiose Bendrijos valstybėse narėse, didžiausias dėmesys bus skirtas žemės ūkiui.
Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondas (toliau – EŽŪOGF) yra pagrindinis ES bendrosios žemės ūkio ir kaimo plėtros politikos įgyvendinimo finansinis instrumentas. Fondas yra dviejų sudedamųjų dalių, vadinamų skyriais: Orientavimo ir Garantijų.
EŽŪOGF Orientavimo skyrius yra vienas ES struktūrinių fondų, kurių paskirtis – padėti sunkumus išgyvenantiems regionams prisitaikyti prie besikeičiančių ekonominių ir socialinių sąlygų. EŽŪOGF Orientavimo skyrius finansiškai prisideda prie struktūrinių fondų veiklą Lietuvoje reglamentuojančios strategijos, vadinamos „Lietuvos 2004-2006 m. bendrojo programavimo dokumentu“ (toliau – BPD), įgyvendinimo. Jis finansuoja BPD 4 prioriteto „Kaimo plėtra ir žuvininkystė“ priemones, kurios dar vadinamos BPD kaimo plėtros priemonėmis: investicijas į žemės ūkio valdas, jaunųjų ūkininkų įsikūrimą, žemės ūkio produktų perdirbimo ir rinkodaros gerinimą, kaimo vietovių pritaikymą ir plėtrą, Europos Bendrijų iniciatyvos Leader...