Elektroninis paštas

Referatas
 5
Microsoft Word 35 KB
4 puslapiai

Pagrindinës elektroninio paðto savybës

Elektroninis paðtas (e-mail) - tai viena populiariausiø ryðio priemonë Internete.
El. paðtas kai kuo panaðus á paprastà paðtà: Jûs siunèiate laiðkus (þinutes) adresatams ir gaunate jø paraðytus laiðkus. Pranaðumas - tai, visø pirma, greitis. Èia laiðkai pasiekia adresatà valandø, minuèiø ar net sekundþiø bëgyje, priklausomai, tarp kokiø paðto serveriø siunèiamas laiðkas. Paðto serveris - specialus kompiuteris, skirtas priimti, siøsti ir saugoti elektronines þinutes. El. paðtu galite pasiekti duomenø bazes ir failø bibliotekas. Be to, visi didieji komerciniai tinklai, pavyzdþiui, CompuServe, SprintNet, keièiasi laiðkais su Interneto vartotojais.
Ir dar. Jei iðkilo problemø, dirbant Internete, galite pasiøsti laiðkà sistemos administratoriui ar kolegai ir per kelias minutes gauti atsakymà á klausimus.
Yra daug ávairiø elektroninio paðto kliento programø, skirtø ávairiø tipø kompiuteriams. Kad galëtumëte tinkamai pasirinkti vienà ið jø, aptarsime pagrindines el. paðto galimybes, adresø sudarymo principus, paaiðkinsime, kaip el. paðtas veikia.
Kai kuriomis savybëmis el. paðtas yra panaðus á telefonà, kai kuriomis - á paprastà paðtà. Aptarsime pagrindines el. paðto savybes.
Greitis ir sinchroniðkumas. Pagalvokime, kokiu greièiu kiekviena ryðio priemonë perduoda þinià. Telefonu þinia perduodama nedelsiant. El. paðtu - per kelias sekundes ar minutes, paprastu paðtu - per kelias dienas ar savaites. Perduodant þinià telefonu, þinios perdavëjas ir priëmëjas turi veikti sinchroniðkai, t.y. jie abu turi bûti prie telefono tuo paèiu metu. El. paðtas ir paprastas paðtas veikia asinchroniðkai. Siuntëjas siunèia laiðkà, kai jis yra tam pasiruoðæs, o gavëjas perskaito tada, kai turi laiko ar noro.
Naudojant el. paðtà, laiðko pristatymo laikas susideda ið dviejø daliø: laiko, per kurá laiðkas pasiekia jûsø paðto serverá, ir laiko, per kurá jis yra perskaitomas. Pirmasis priklauso nuo to, kaip jûsø paðto serveris yra ájungtas á tinklà. Antrojo laiko tarpo jûs praktiðkai negalite kontroliuoti. Jei jûs reguliariai netikrinate savo el. paðto, pristatymo greitis tampa bereikðmis. El. paðtas bus tuo populiaresnis, kuo trumpesnis kelias nuo laiðko patekimo á paðto serverá iki laiðko perskaitymo momento.
Formalumas. Telefonu su þmonëmis jûs galite bendrauti labai ávairiai. Su kai kuriais bûnate labai formalûs, su kai kuriais - draugiðki. Taip pat yra ir raðant áprastà laiðkà. Jûs turite nemaþai laiko pagalvoti, galite pasirinkti - raðyti laiðkà ranka ar spausdinti.
Þinutë, siunèiama el. paðtu, visada yra spausdinama, ir jokiame vadovëlyje...