Elektrolizė

Chemijos referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 34 KB
2 puslapiai

Elektrolizė apibūdina chemines reakcijas, vykstančias skystyje, kuriame yra jonų, o per tą skystį teka elektros srovė. Kadangi dalis metalo ir grafito elektronų gali laisvai judėti kristalo gardele, jie praleidžia elektros srovę. Išlydyti joniniai junginiai arba junginiai, kurie jonizuojasi tirpale, praleidžia elektros srovę dėl jonų judėjimo.

Elektrolitas.Išlydytas arba ištirpintas vandenyje junginys, kuris praleidžia elektros srovę ir suskyla jos veikiamas. Visi joniniai junginiai yra elektrolitai. Jie praleidžia elektros srovę, nes jų lydaluose arba tirpaluose esantys jonai gali laisvai judėti. Katijonai turi teigiamą kruvį, anijonai-neigiamąjį. Nuo jonų skaičiaus elektrolite priklauso, ar gerai jis praleidžia elektros srovę.

Elektrodas.Metalo arba grafito gabalas, įmerktas į elektrolitą, per kurį teka elektros srovė. Yra du elektrodai-anodas ir katodas.

Inertinis elektrodas. Elektrodas, kuris elektrolizės metu nesikeičia, pvz. Platina. Kai kurie inertiniai elektrodai reaguoja su išsiskiriančiomis medžiagomis.

Aktyvusis elektrodas. Elektrodas, paprastai metalas, kuris elektrolizės metu chemiškai kinta.

ELEKTROLIZĖS PROCESAS

Tai elektrocheminis procesas, kuris vyksta ant elektrodų, el. srovei tekant per ištirpintą ar išlydytą elektrolitą. Daroma specialioje elektrolito pripildytoje vonioje-elektrolizeryje. Prie 2 elektrodų, įmerktų į elektrolito tirpalą, prijungiamas išorinis el. srovės šaltinis. Dėl to tarp elektrodų atsiranda el. laukas ir elektrolite pradeda tekėti jonų judėjimo sukurta el. srovė. El. lauko veikiami, teigiami jonai juda katodo link, o neigiami jonai – anodo link. Ant katodo jonai arba molekulės redukuojasi, prisijungdami elektronus iš katodo; ant anodo vyksta oksidaciniai procesai – jonai arba molekulės atiduoda elektronus anodui, arba anodo atomai, atidavę elektronus, pereina į tirpalą kaip teigiami jonai....