Elektro montuotojo saugaus darbo instrukcija

Referatas
 5
Microsoft Word 105 KB
13 puslapiai

Gerimas darbo vietoje referatas. Gerimas darbo vietoje referatas.

Nr 1
SAUGAUS DARBO INSTRUKCIJOS ELEKTROS ĮRENGINIŲ MONTUOTOJUI BENDROJI DALIS
1. Elektromontuotojais gali dirbti ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus asmenys, pasitikrinę sveikatą ir gavę gydytojų išvadą apie tinkamumą šiam darbui.
2. Priimami į darbą elektromontuotojai privalo išklausyti įvadinį instruktavimą ir pirminį instruktavimą darbo vietoje.
3. Elektromontuotojai privalo turėti PK ar aukštesnę elektrosaugos kvalifikaciją. Prieš leidžiant savarankiškai dirbti, naujai priimtiems elektromontuotojams gali būti nustatytas atitinkamas stažavimosi laikotarpis.
4. Elektromontuotojas privalo:
4.1. vykdyti tik darbdavio ir jo įgaliotų asmenų nurodymus bei kontroliuojančių asmenų teisėtus reikalavimus;
4.2. kokybiškai ir saugiai atlikti darbo užduotis, nesudaryti pavojaus kitų dirbančiųjų ir įrengimų darbo saugumui, netrukdyti saugiai dirbti kitiems;
4.3. žinoti apsaugos darbe priemones, dirbti tik su techniškai tvarkingais įrankiais ir įrengimais;
4.4. laikytis vidaus tvarkos taisyklių, darbo metu nenaudoti alkoholinių gėrimų bei narkotinių medžiagų, rūkyti tik tam skirtose vietose;
4.5. mokėti atpalaiduoti elektros srovės traumuojamą žmogų ir suteikti pirmąją pagalbą nukentėjusiems nelaimingo atsitikimo metu.
5. Darbuotojui, kuris pažeidė darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktus ar įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos norminius dokumentus, su kuriais buvo supažindintas, taikoma įstatymų nustatyta atsakomybė.

PAVOJINGI, KENKSMINGI IR KITI RIZIKOS VEIKSNIAI, JŲ POVEIKIS SVEIKATAI. BŪTINOS SAUGOS PRIEMONĖS

1. Pagrindiniai pavojingi, kenksmingi ir kiti rizikos veiksniai elektromontuotojų darbe tokie:
1.1. pavojus būti traumuotam elektros srovės (prisilietus ar nesaugiai priartėjus prie įrenginių neizoliuotų srovinių dalių, neizoliuotų elektros laidų, atsiradus įtampai įrenginių korpusuose, susikaupus statiniam elektros krūviui įrenginiuose, prisilietus prie neiškrautų statinių kondensatorių baterijų ir t. t.);
1.2. elektromagnetinio lauko ir statinės elektros poveikis;
1.3. terminiai arba cheminiai nudegimai;
1.4. darbas aukštyje;
1.5. galimybė susižeisti darbo įrankiais, aštriomis vamzdžių, šynų briaunomis, laidų ir kabelių aštriais galais, plafonų ir lempų stiklais;
1.6. galimybė susižeisti metalo drožlėmis, atskilusiomis kalimo ar kirtimo įrankių dalimis;
1.7. gaisro ir sprogimo pavojus;
2. Kad išvengti traumų ar bent sumažinti minėtų pavojingų, kenksmingų ir kitų rizikos veiksnių poveikio galimybę, reikalinga naudoti atitinkamas organizacines, technines ir kitas atsargumo priemones.
3. Dirbti elektros įrenginių montavimo darbus reikia...