Ekologinė etika

Aplinkos referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 77 KB
9 puslapiai

Ekologine etika refratas. Ekologine etika refratas.

EKOLOGINĖ ETIKA

TURINYS

Įvadas 3
1. Ekologinės etikos istorinė raida 4
2. Ekologinės etikos uždaviniai ir principai 5
3. Ekologinės etikos kryptys 5
4. Ekologinė etika ir religija 7
5. Ekologinė etika ir žmogaus veikla bei ekologinė atsakomybė 8
Išvados 12
Literatūros sąrašas 13

ĮVADAS

Šiandien labai aktuali moralinė atsakomybė už gamtos išsaugojimą. Kiekvienas žmogus turi teisę į gyvą ir švarią aplinką. Būtent tokioje aplinkoje žmogus gali realizuoti savo, kaip asmenybės, sugebėjimus. Būtent iš gamtos išminties sėmėsi visų laikų didieji švietėjai, suvokdami save ir gamtą kaip vieną visumą.
Šių dienų žmogus, plėtodamas technologijas ir mokslą, kelia grėsmę aplinkai, kartu grasindamas ir visai žmonijos egzistencijai ateityje. Gamta nualinta tiek, kad ji jau nebegali atkurti savo milijonus metų žmonėms teiktų gėrybių ir turtų. Žmogus, įsivaizduodamas save pasaulio valdovu ir viešpačiu, turi prisiimti atsakomybę už jį supančią aplinką, už jos ateitį. Jis turi suvokti, kad gamtos galimybės yra ribotos, kad gamta nėra vien materialinės gerovės pamatas, kad ji lemia ir dvasinės kultūros lygį bei jos turinį.
Referato objektas – ekologinė etika. Referato tikslas – atskleisti etikos ir ekologijos ryšį, ekologinės etikos santykius su religija, išryškinti žmonių moralinį santykį su gamta. Nemažas dėmesys skiriamas įvairioms ekologinės etikos sritims, apžvelgiama ekologinės etikos raida, jos istorija.
Referate panaudotos Česlovo Kalendos – filosofijos daktaro, daug metų tiriančio ekologinės etikos problemas, monografijos, gausiai pateikiama elektroninių dokumentų medžiaga (darant vertimą iš rusų kalbos), kitų lietuvių autorių nuomonės ekologinės etikos tema.


1. Ekologinės etikos istorinė raida
Etika – tai vidinių įsitikinimų visuma, kuriais vadovaudamasis gyvena ir veikia žmogus. Etikos objektas yra dorovė. Veikdamas žmogus atsako ne tik už pagamintą produktą ar savo poelgį, bet ir pasekmes, kurias gali sukelti tas produktas ar poelgis. Pasekmės ekologijoje sunkiai prognozuojamos, dažniau nujaučiamos intuityviai. Todėl ekologijoje etika labai svarbi. Ekologinės etikos uždavinys – mažinti civilizacijos poveikį gamtai, nustatyti rūšių nykimo priežastis, sudaryti palankias sąlygas visoms gyvybės formoms egzistuoti, sukurti normas ne tik humaniškai gamtos apsaugai, bet ir jos išteklių humaniškam vartojimui [1, psl. 250].
Žmonės jau senovėje intuityviai jautė savo santykių su gamta įsipareigojamą galią ir atitinkamai elgėsi. Jie neskyrė savęs kaip ypatingų būtybių nuo gamtos, kuri jų mitologinėje sąmonėje...