Dokumentu tekstu ypatybes

Referatas
 5
Microsoft Word 44 KB
3 puslapiai

Dokumentu tekstu ypatybes referatas. Bendrieji dokumentų tekstams keliami reikalavimai. Tekstai referatas. Dokumentu tekstu ypatybes referatas. Bendrieji dokumentų tekstams keliami reikalavimai. Tekstai referatas.

TURINYS

1.Bendrieji dokumentų tekstams keliami reikalavimai.

2.Santraupos dokumentuose.

3.Protokolų,aktų,įsakymų tekstų struktūros ypatumai.

4.Komercinių aiškių tekstų ypatumai.

5.Literatūros sąrašas.

1.ĮVADAS


Žmogų dokumentai lydi visą gyvenimą nuo pat gimimo ligi mirties.Sąvoka dokumentas yra kilusi iš lotyniško žodžio dokumentum-pamokantis pavyzdys,liudijimas,įrodymas.Dokumentas t.y.materialus objektas(popierius,magnetinė juostelė,kino juosta,nuotrauka ir t.t.),kuriame užfiksuota informacija apie faktus,įvykius,objektyvios tikrovės reiškinius ir žmogaus mąstymo veiklą.
Dokumentas-juridinio ar fizinio asmens veiklos procese užfiksuota informacija,nepaisant būdo,formos ir laikmenos.
Valdymo veiklą fiksuoja ir realizuoja organizaciniai tvarkomieji dokumentai,kurie skirstomi į:
• informacinius(aktai,ataskaitos,charakteristikos,pažymos,protokolai,raštai,tar-nybiniai pranešimai ir kt.);
• organizacinius(įstatai,instrukcijos,nuostatai,taisyklės ir kt.);
• tvarkomuosius(įsakymai,nurodymai,potvarkiai,nutarimai,sprendimai).
Dokumentų valdymas-valstybės ar savivaldybės institucijos,įstaigos ar įmonės,valstybės įgalioto asmens,nevalstybinės organizacijos,privataus juridinio asmens vidaus administravimo sritis,kuri apima dokumentų rengimą,tvarkymą,apskaitą,saugojimą.

2.Bendrieji dokumentų tekstams keliami reikalavimai

2.1.Dokumento tekstas (lentelė,grafikas ir kt.) rašomas po dokumento datos,registracijos numerio,sudarymo vietos,raštuose – po antraštės rekvizitais.Tekstas (lentelė,grafikas ir kt.) nuo aukščiau parašytų rekvizitų atskiriamas ne mažesniu kaip vienos eilutės intervalu.Atsižvelgiant į dokumento paskirtį,jo tekstui šiose taisyklėse ir kituose teisės aktuose nustatomi atitinkami rei-kalavimai:
2.1.1.Teksto pastraipų pirmosios eilutės spausdinamos vienodu,ne daugiau kaip 22
mm atstumu nuo kairiosios paraštės.
2.1.2.Tekstas gali būti skirstomas skyriais,skirsniais punktais ir jų pastraipomis,punktų papunkčiais.
2.1.3.Skyriai ir skirsniai žymimi romėniškais skaitmenimis iš eilės ir turi pavadini-mus.Pavadinimai rašomi didžiosiomis...