Dokumentų registravimo bylų tvarkymas doc

Konspektas
 5
Microsoft Word 127 KB
17 puslapiai

Rastvedybos konspektai doc. Rastvedybos konspektai doc.


Raštvedybos taisyklėse vartojamos sąvokos:
Byla – pagal nustatytus ar pasirinktus požymius kartu sudėti, sugrupuoti
ir susisteminti dokumentai.
Bylų apyrašas – įstaigos sudarytų bylų apskaitos ir paieškos dokumentas.
Bylų nomenklatūra – raštvedybiniais metais įstaigoje numatomų sudaryti
bylų planas.
Dokumentų apyvarta – įstaigos dokumentų tvarkymas nuo jų parengimo ar
gavimo iki įdėjimo į bylą.
Dokumento kopija – reprografijos būdu tiksliai atgamintas dokumentas.
Dokumento nuorašas – atgamintas dokumentas be ranka jame parašytų
rekvizitų ar jų dalių (rezoliucijos, vizų, parašų).
Dokumentų vertės ekspertizė – dokumentų įvertinimo ir atrinkimo saugoti
ar naikinti procesas.
Oficialus dokumentas – su įstaigos veikla susijęs jos parengtas ar gautas
dokumentas, įtrauktas į įstaigos dokumentų apskaitos sistemas.
Raštvedyba – įstaigos vidaus administravimo sritis, apimanti dokumentų
tvarkymo ir valdymo procesus nuo jų rengimo ar gavimo iki atrinkimo saugoti
ar naikinti.
Raštvedybiniai metai – dokumentų apyvarta įstaigoje per kalendorinius
metus arba per dvylika iš eilės einančių mėnesių.
Registravimas – dokumento įrašymas į apskaitą, kuri užtikrina jo
oficialumo įrodymą.
Registracijos žurnalas – registravimo ir apskaitos dokumentas (popieriuje
ar skaitmeninėje laikmenoje).
Saugojimo vienetas – kartu sudėtų, sugrupuotų ir susistemintų dokumentų
fizinis apskaitos vienetas.

II. ĮSTAIGOS RAŠTVEDYBOS ORGANIZAVIMAS
4. ĮSTAIGOS RAšTVEDYBOS ORGANIZAVIMO TIKSLAI YRA:
4.1. laiku ir kokybiškai parengti dokumentus;
4.2. tvarkyti ir valdyti dokumentus taip, kad būtų užtikrintas greitas
priėjimas prie visų turimų dokumentų;
4.3. užtikrinti skaidrią, efektyvią veiklą, administravimo ir
atsiskaitymo gebėjimus;
4.4. dokumentus išsaugoti reikiamą laiką, kad būtų užtikrinti įstaigos
veiklos įrodymai ir su įstaigos veikla susijusių fizinių ir juridinių
asmenų teisės.
5. Už įstaigos raštvedybos organizavimą ir kontrolę yra atsakingas
įstaigos vadovas ar kitas teisės aktų suteiktus įgaliojimus turintis asmuo
(toliau – įstaigos vadovas).
6. Atsižvelgiant į įstaigai nustatytas funkcijas, teisės norminių aktų ir
šių taisyklių reikalavimus, įstaigos vadovas:
6.1. Nustato įstaigos dokumentų rengimo, tvarkymo, apskaitos, saugojimo,
naudojimo, kontrolės procedūras ir už jas atsakingų struktūrinių padalinių,
darbuotojų įgaliojimus ir atsakomybę.
6.2. Sprendžia, kokios dokumentų apskaitos sistemų funkcionavimo
technologijos turi būti naudojamos, paskiria atsakingus...