Deviantinio elgesio mokinių socializacijos ypatumai

Referatas
 5
Microsoft Word 54 KB
5 puslapiai

TURINYS

Įvadas3
Paauglių charakterio bruožai, lemiantys deviantinio elgesio formavimąsi4
Paauglių deviantinio elgesio priežastys6
Deviantinio elgesio prevencija8
Išvados11
Rekomendacijos12
Literatūra13

ĮVADAS

Šio darbo tikslas – pateikti paauglių deviantinio elgesio sampratą, jo priežastis, nusakyti, kaip šis elgesys kenkia socializacijai, ko vaikas per jį netenka, taip pat nurodyti galimas prevencijos priemones ir būdus.
Deviacia (angl. deviance – nukrypimas) – elgesys, laikomas peiktinu, netoleruotinu arba pažeidžiančiu socialines normas. Pažodžiui „deviacijos“ sąvoką galėtume versti kaip „nukrypimas“, „nuokrypis“.
„Visuotinėje lietuvių enciklopedijoje“ deviantinis elgesys apibrėžiamas kaip „nukrypimas nuo visuomenei arba kuriai nors social. grupei priimtino elgesio.“ Jo formos yra nusikalstama veikla, savižudybė, alkoholizmas, narkotikų vartojimas, prostitucija ir kita. Deviantinio elgesio samprata priklauso nuo to, kaip konkreti visuomenė suvokia social. kontrolę ir jos efektyvumą.
Socializacija plačiąja prasme suprantama kaip nuolatinis žmogaus tobulėjimas sąveikaujant su mikroaplinka ir makroaplinka. Individas perima socialinį patyrimą, kai yra ugdomas (t.y.kai jį tikslingai formuoja kiti žmonės), ir tada, kai jį veikia įvairūs socialiniai veiksniai.
Siaurąja prasme socializacija suprantama kaip specifinės, pedagogiškai orientuotos pozityviosios socializacijos programos, kurių metu ugdymo institucijos, nevyriausybinės organizacijos ar privatūs asmenys siekia padėti vaikams ir jaunimui perimti socialines normas bei kultūrines vertybes.
Prevencija suprantama kaip priemonės, kuriomis siekiama užkirsti kelią socialinės rizikos veiksniams (nedarbui, nusikaltimams, alkoholizmui ir pan.)

Paauglių charakterio bruožai, lemiantys deviantinio elgesio formavimąsi

Viena iš deviantinio elgesio atsiradimo priežasčių yra fiziologiniai ir psichologiniai pokyčiai, vykstantys paauglystėje.
Paauglystės tarpsnis yra laikomas rizikos amžiumi, nes tada pradeda sparčiai formuotis asmenybė, aktyviai vykti jos socializacija, atitinkamų vaidmenų prisiėmimas. Labai tikėtina, kad šiame procese gali pasitaikyti įvairių elgesio defektų, įtakojančių deviantiškos asmenybės susiformavimą.
Paauglystės amžius – pats sunkiausias ir sudėtingiausias iš visų amžiaus tarpsnių. Jis dar vadinamas pereinamuoju laikotarpiu, nes tuo metu vyksta savotiškas virsmas iš vaikystės į suaugusiojo gyvenimą, iš nebrandumo į brandą.
Paauglystės laikotarpiu pasikeičia paauglio gyvenimo ir veiklos samprata, jo socialinis vaidmuo. Jis turi prisiimti naują...