Darbuotojų saugos ir sveikatos organizavimas įmonėje

Referatas
 5
Microsoft Word 111 KB
14 puslapiai

Darbuotoju saugos ir sveikatos mokymas referatas. Darbuotojų saugos ir sveikatos organizavimas įmonėje referatas. Darbuotoju saugos ir sveikatos mokymas referatas. Darbuotojų saugos ir sveikatos organizavimas įmonėje referatas.

Turinys


ĮVADAS
2
1. Darbuotojų saugos struktūros
įmonėse
3
2. Instrukcijų rengimas ir tvirtinimas. Instrukcijų
apskaita3
3. Instruktavimas, mokymas ir atestavimas darbuotojų saugos ir sveikatos
klausimais7
4. Saugos ir sveikatos reikalavimai darbo priemonėms ir darbuotojų
aprūpinimas jomis9
5. Reikalavimai darbo vietoms ir jų
įrengimas
11
6. Profesinės rizikos vertinimas
įmonėje
12
7. Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimas ir
apskaita13

IŠVADOS
18
LITERATŪRA
19

ĮVADAS

Kiekvieno žmogaus teisė - turėti tinkamas, saugias ir sveikas darbo
sąlygas. Nelaimingi atsitikimai darbe, profesinės ligos, netinkamos darbo
sąlygos daro fizinę, moralinę ir ekonominę žalą žmonėms, įmonėms ir
valstybei. Darbdavio pareiga užtikrinti darbuotojų saugą ir sveikatą, o tai
priklauso nuo jo žinių apie darbuotojų saugą ir sveikatą bei darbo
santykius reglamentuojančius teisės aktus, darbuotojų saugos ir sveikatos
tarnybų bei komitetų steigimo, jų efektyvios veiklos.
Darbuotojų saugos ir sveikatos politika turi būti pagrįsta šiais
principais:
➢ darbuotojų gyvybės, sveikatos ir darbingumo išsaugojimo prioritetu,
palyginus su darbo arba gamybos rezultatais,
➢ darbdavių ir darbuotojų pareiga vykdyti darbuotojų saugos ir
sveikatos teisės aktų reikalavimus, trišaliu valstybės, darbdavių ir
darbuotojų organizacijų bendradarbiavimu darbuotojų saugos ir
sveikatos srityje, darbuotojų saugos ir sveikatos mokslo plėtojimu,
ekonominių priemonių, skatinančių saugių ir nekenksmingų darbo sąlygų
darbuotojams sudarymą, taikymu, darbuotojų saugos ir sveikatos
specialistų rengimo, nelaimingų atsitikimų darbe, profesinių ligų
priežasčių tyrimo vienodos tvarkos nustatymu, vienoda valstybine
darbuotojų saugos ir sveikatos kontrole.
Šiame darbe remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais, LR Vyriausybės
nutarimais ir kitais norminiais aktais yra išdėstyta darbuotojų saugos ir
sveikatos organizavimo tvarka įmonėje.

1. Darbuotojų saugos struktūros įmonėse

Darbuotojų sauga ir sveikata - visos prevencinės priemonės,
skirtos darbuotojų darbingumui, sveikatai ir gyvybei darbe išsaugoti,
kurios naudojamos ar planuojamos visuose įmonės veiklos etapuose, kad
darbuotojai būtų apsaugoti nuo profesinės rizikos arba ji būtų kiek įmanoma
sumažinta. Kiekvienam darbuotojui turi būti sudarytos tinkamos, saugios ir
sveikatai nekenksmingos darbo sąlygos, nustatytos Darbuotojų saugos ir
sveikatos įstatyme. Užtikrinti darbuotojų saugą ir sveikatą privalo
darbdavys. Atsižvelgdamas į...