Darbov sutartis

Teisės referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 47 KB
4 puslapiai

REFERATAS

Visų pirma darbas - tai tikslinga žmogaus veikla, jo fizinių ir protinių sugebėjimų realizavimas siekiant gauti tam tikrų materialinių ar dvasinių gėrybių.Tik darbu sukuriamas visuomeninis gyvenimo ekonominis pagrindas (gamybos priemonės ir vartijimo daiktai).Darbas suteikia kiekvienam žmogui galimybę save realizuoti, rasti savo vietą ir pripažinimą tarp kitų žmonių.
Tokios apimties visuomeniniai santykiai darbo sferoje negali būti teisiškai nereguliuojami. Ši funkcija teisės sistemoje pavesta savarankiškai šakai - darbo teisei.
Darbo teisė- tai valstybės nustatytų ir taikomų teisės normų, reguliuojančių darbo santykius tarp darbuotojo ir darbdavio darbo sutarties pagrindu, visuma.
Darbo teisiniai santykiai- tai savanoriškas teisinis darbuotojo ir darbdavio ryšys, įpareigojantis darbuotoją reguliariai atlikti sulygtą darbo funkciją bendrame darbo procese, paklustant darbdavio vidaus tvarkai, o darbdavys įsipareigoja mokėti darbuotojui darbo užmokestį ir sudaryti darbo sąlygas, nustatytas įstatymuose, darbo ir kolektyvinėje sutartyje.
Mūsų šalyje darbininkai ir tarnautojai teisę į darbą realizuoja sudarydami darbo sutartį. Pažodžiui suprantamą terminą “dabo sutatris” galima būtų takyti kiekvienai sutarčiai dėl darbo, taip pat sutartims dėl darbo pagal civilinę teisę. Tačiau darbo teisėje šis terminas vartojamas daug siauresne prasme. Juo nusakomas darbuotojo darbas įmonėje, įstaigoje, organizacijoje. Darbo sutartis yra labai svrbi darbuotojo atžvilgiu, nes tik ją pasirašęs darbuotojas gauna organizacijoje visas teises ir pareigas.
Įsiregistravusi savo nuostatus, organizacija tampa juridiniu asmeniu arba tam tikras fizinis asmuo gauna įgaliojimus veikti organizacijos vardu ir telkti darduotojus į organizaciją. Tas darbuotojų telkimas į organizaciją pasireiškia darbo sutarčių sudarymu.

ORGANIZACIJA

1.schema.

Ši schema pateikta profesoriaus Butkaus knygoje “Organizacijos ir vadyba”. Ji parodo, kokį vaidmenį organizacijoje vaidina darbo sutartis, t.y. pavienis darbuotojas organizacijoje pasirašo darbo sutartį, o tada gali sudaryti kooperatyvinę sutartį, kuri dar geriau atstovauja darbuotojo teises.
Apie darbo sutatį kalba profesorius Butkus savo knygoje “Organizacijos ir vadyba“. Teisiniai organizacijos ir pavienio žmogaus santykiai prasideda sudarius darbo sutartį- darbuotojo ir darbdavio susitarimą. Darbuotojas įsipareigoja dirbti tam tikros specialybės, kvalifikacijos darbą arba eiti tam tikras pareigas, paklusdamas vidaus darbo tvarkai, o darbdavys įsipareigoja mokėti darbuotojui darbo užmokestį ir sudaryti darbo sąlygas, numatytas darbo įstatymuose,...