Darbo užmokesčio apskaita uab x

 5
Microsoft Word 124 KB
16 puslapiai

TURINYS


ĮVADAS
1. DARBO UŽMOKESČIO SĄVOKA IR STRUKTŪRA 5
2. DARBO UŽMOKESČIO APSKAITA 7
2.1. Darbo užmokesčio apskaičiavimo formos 8
2.2. Pagrindiniai darbo užmokesčio organizavimo principai, modeliai 9
2.3. Darbo laiko apskaitos žiniaraštis 11
2.4. Darbo užmokesčio skaičiavimo taisyklės 12
2.4.1. Gyventojų pajamų mokestis………………………………………………. 13
2.4.2. Įmokos socialiniam draudimui……………………………………………. 14
2.4.3. Kiti išskaitymai iš darbo užmokesčio…………………………………… 16
3. MINIMALUS DARBO UŽMOKESTIS… 17
4.UAB „X“ DARBO LAIKO IR DARBO UŽMOKESČIO
APSKAITOS ŽINIARAŠČIŲ PILDYMAS 19
4.1 UAB „X“ darbo laiko apskaita 19
4.2. UAB „X“ darbo užmokesčio apskaita 20
IŠVADOS
LITERATŪRA
PRIEDAI

ĮVADAS

Rinkos sąlygomis žmogaus darbo jėga yra perkama ir parduodama. Nusipirkęs darbo jėgą, kapitalo savininkas naudoja ją ūkinėje veikloje ir už tai moka samdomajam darbuotojui darbo užmokestį. Kaip ekonominė kategorija darbo užmokestis išreiškia santykius tarp kapitalisto ir samdinio dėl pastorojo darbo jėgos įvertinimo ir apmokėjimo. Darbo užmokestis yra darbo jėgos vertės piniginė išraiška arba jos kaina.
Darbo užmokestis - darbo įvertinimas pinigais, kurį sudaro pareiginė alga, priemokos, priedai ir premijos. Darbo apmokėjimą Lietuvos Respublikoje reglamentuoja Darbo apmokėjimo įstatymas, įsigaliojęs nuo 1991 m. vasario l d.
Darbo apmokėjimo įstatymas, kurio privalo laikytis visų nuosavybės formų įmonės, bendrovės, įstaigos ir organizacijos, reglamentuoja dirbančių pagal darbo sutartį darbuotojų užmokestį, kuris priklauso nuo darbuotojo atlikto darbo kiekio ir kokybės bei įmonės veiklos rezultatų. Darbo apmokėjimo įstatymas suteikia teisę darbdaviams nustatyti darbo apmokėjimo sąlygas, profesijų ir pareigų tarifinius kvalifikacinius reikalavimus.
Darbo apmokėjimo organizavimas reikaluja vieningos ir stabilios apmokėjimo sistemos. Valstybė nustato bendras darbuotojų apmokėjimo sąlygas, reikalauja diferencijuoti darbo užmokestį priklausomai nuo atlikto darbo kiekio ir kokybės, įstatymo tvarka tvirtina minimalią mėnesinę algą (Lietuvoje jis yra 500 Lt) ir minimalų valandinį atlygį.
Šio darbo objektas - darbo užmokesčio apskaita UAB „X“.
Darbo tikslas – išanalizuoti darbo užmekesčio apskaitos organizavimą. Tikslui pasiekti keliami sekantys uždaviniai:
1. Išanalizuoti literatūrą;
2. Išsiaiškinti kaip organizuojama darbo apskaita UAB „ X“;
3. Pateikti UAB „ X“ darbo laiko ir darbo užmokesčio žiniaraščius;
4....