Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva esant darbuotojo kaltei

Teisės referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 89 KB
10 puslapiai

TURINYS

ĮŽANGA 3
Darbo sutarties nutraukimą reglamentuojančių teisės aktų kaita 4
1. Pakartotinis darbo drausmės pažeidimas 5
1.1. Darbo pareigų nevykdymas arba nerūpestingas jų vykdymas 5
1.2. Darbo drausmės pažeidimas 6
2. Šiurkštus darbo pareigų pažeidimas 7
2.1. Neleistinas elgesys su lankytojais ar interesantais arba kiti veiksmai, tiesiogiai pažeidžiantys žmonių konstitucines teises 8
2.2. Valstybės, tarnybos, komercinių ar technologinių paslapčių atskleidimas arba jų pranešimas konkuruojančiai įmonei 9
2.3. Dalyvavimas veikloje, kuri pagal įstatymų, kitų norminių teisės aktų, darbo tvarkos taisyklių, kolektyvinių darbo sutarčių nuostatas nesuderinamos su darbo funkcijomis 9
2.4. Pasinaudojimas pareigomis siekiant gauti neteisėtų pajamų sau ar kitiems asmenims arba dėl kitokių asmeninių paskatų, taip pat savavaliavimas ar biurokratizmas 10
2.5. Moterų ir vyrų lygių teisių pažeidimas arba seksualinis priekabiavimas prie bendradarbių, pavaldinių ar interesantų 10
2.6. Atsisakymas teikti informaciją, kai įstatymai, kiti norminiai teisės aktai ar darbo tvarkos taisyklės įpareigoja ją teikti, arba šiais atvejais žinomai neteisingos informacijos teikimas 10
2.7. Veikos, turinčios vagystės, sukčiavimo, turto pasisavinimo arba iššvaistymo, neteisėto atlyginimo paėmimo požymių, nors už šias veikas darbuotojas ir nebuvo traukiamas baudžiamojon ar administracinėn atsakomybėn 11
2.8. Tai, kad darbuotojas darbo metu darbe yra neblaivus, apsvaigęs nuo narkotinių ar toksinių medžiagų, išskyrus atvejus, kai apsvaigimą sukėlė įmonėje vykstantys gamybos procesai 12
2.9. Neatvykimas į darbą be svarbių priežasčių visą darbo dieną (pamainą) 12
2.10. Atsisakymas tikrintis sveikatą, kai tokie patikrinimai darbuotojui yra privalomi 13
2.11. Kiti nusižengimai, kuriais šiurkščiai pažeidžiama darbo tvarka 13
3. Darbo sutarties nutraukimo tvarka 13
IŠVADOS 14
LITERATŪROS SĄRAŠAS 16

ĮŽANGA

Darbas – tai tikslinga žmogaus veikla, jo fizinių ir protinių sugebėjimų realizavimas siekiant gauti tam tikrų materialinių ar dvasinių gėrybių. Tokia veikla sudaro teisinius darbo santykius tarp darbdavio ir darbuotojo, kuriuos reguliuoja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 48-51 straipsniai, darbo teisės įstatymai, Vyriausybės nutarimai bei kiti norminiai teisės aktai.
Darbo santykių reguliavimu paprastai siekiama apsaugoti darbuotojo ir darbdavio teises, o tam reikia juridinio fakto, įrodančio šių santykių buvimą, – darbo sutarties. Darbo kodekso, priimto 2002 m. birželio 4d., 93 straipsnyje darbo sutartį apibūdina kaip darbuotojo ir darbdavio susitarimą,...