Darbo drausme ir drausminė atsakomybė

Teisės referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 74 KB
8 puslapiai

Drausme referatas. Referatas drausme. Drausme referatas. Referatas drausme.

DARBO DRAUSMĖ

Darbo drausmė – tai sistema teisės normų, nustatančių įmonės, įstaigos ar organizacijos darbo tvarką, darbuotojų ir darbdavio darbo pareigas, paskatinimus už sėkmingą darbą bei drausminę atsakomybę už darbo pareigų nevykdymą ar netinkamą vykdymą esant darbuotojo kaltei.
Paprastai darbo drausmė teisės literatūroje suprantama dvejopai: objektyviai ir subjektyviai. Suprantant objektyviai, tai tam tikra normų visuma, bendras teisės institutas, kuris nustato vidaus darbo tvarką, darbdavio ir darbuotojo teises ir pareigas, skatinimo priemones ir drausminę atsakomybę. Vertinant subjektyviai, tai konkreti darbuotojo pareiga laikytis visų teisės normų ir darbdavio reikalavimų, kylančių iš darbo sutarties.
Darbo drausmė gamyboje apima technologinės ir gamybinės drausmės laikymąsi. Technologinė drausmė – tai gamybos produkto pagaminimo technologinio proceso laikymąsi. Gamybinė drausmė – tai administracijos atstovų pareiga užtikrinti technologinio proceso nepertraukiamumą, laiku pristatyti medžiagas, įrengimus, derinti atskirų gamybos padalinių darbą, kad būtų ritmiškai ir racionaliai dirbama. Darbo drausmė padeda pasiekti kiekvieno darbuotojo ir visos gamybos aukštos kokybės rezultatų; leidžia darbuotojui dirbti su visa energija, rodyti iniciatyvą, novatoriškumą darbe; kelia gamybos efektyvumą ir kiekvieno darbuotojo darbo našumą; padeda racionaliai panaudoti kiekvieno darbuotojo darbo laiką; saugo kiekvieno darbuotojo ir viso kolektyvo sveikatą ir kt.
Be DĮK, darbo drausmę įmonėse, įstaigose ir organizacijose reglamentuoja vidaus darbo tvarkos taisyklės, kurias tvirtina darbdavys, suderinęs su darbdavių atstovais. Tai – gana svarbus norminis aktas, rengiamas remiantis DK ir kitais įstatymais, atsižvelgiant į darbovietės specifiką, darbo sutarties šalių pagrindines teises, pareigas ir atsakomybę, darbo ir poilsio laiką, darbuotojams skiriamus skatinimus ir taikomas drausmines nuobaudas, taip pat kitus darbo santykių reguliavimo klausymus.
Kai kuriose šalies ūkio šakose ir srityse tam tikrų darbuotojų kategorijų darbo drausmę reglamentuoja įstatymai, drausmės statutai ir nuostatai ar kt. specialūs teisės aktai (geležinkelių transporte, civilinėje aviacijoje, laivininkystėje ir kt.), numatantys padidintus darbo drausmės reikalavimus. Be darbo tvarkos taisyklių, drausmės statutų ir nuostatų kai kuriose profesijose ir tarnybose darbuotojų pareigas taip pat gali nustatyti pareigybės aprašymai, techninės taisyklės, institucijos ir nuostatai.
Darbo tvarkos taisyklėse ir kituose čia nurodytuose norminiuose aktuose akcentuojamos pagrindinės darbinės darbuotojų ir darbdavio teisės, kurios yra glaudžiai...